Brief minister bij het aanbieden van een onderzoeksverslag van de CTIVD - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Brief minister bij het aanbieden van een onderzoeksverslag van de CTIVD 
Document­datum 22-03-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST85545
Kenmerk 29924, nr. 2
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 924

Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2005

De commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft in het kader van haar taak bedoeld in artikel 64, tweede lid, onder a, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 een onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van de uitvoering van een onderzoek van de AIVD naar ontwikkelingen binnen de Molukse gemeenschap in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de commissie een zogenaamd toezichtsrapport vastgesteld. Dit rapport is openbaar behoudens de delen die inzicht bieden in de in concrete gevallen gebruikte middelen, geheime bronnen ofhet actuele kennisniveau van de AIVD. Het openbare deel van het rapport treft u bijgaand aan1. Het rapport met een bijlage die passages bevat die gelet op de eerder genoemde gronden niet openbaar mogen worden gemaakt, zend ik aan de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer.

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

De commissie concludeert dat het AIVD-onderzoek plaatsvond binnen het geldend wettelijk kader en dat de uitoefening van bijzondere bevoegdheden noodzakelijk was en voldeed aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit.

De commissie plaatst verder enige kanttekeningen bij het gebruik van een tweetal bijzondere inlichtingenmiddelen. Dit betreft de inzet van agenten en het observeren. Bij beide middelen doen zich in de praktijk incidenteel situaties voor waarbij het niet helder is ofer al dan niet sprake is van het gebruik van het middel. De commissie adviseert in dit soort gevallen altijd het zekere voor het onzekere te nemen, dat wil zeggen uitgaan van de inzet van een bijzonder inlichtingenmiddel. Dit voorstel zal worden overgenomen. Ik laat bovendien onderzoeken ofvoor het gebruik van de genoemde bijzondere bevoegdheden nadere richtlijnen kunnen worden vastgesteld. Wat betreft het observeren zal daarbij conform de suggestie van de commissie worden bezien ofaansluiting bij de door politie en

justitie gehanteerde werkwijze mogelijk is. Ik ben voornemens de richtlijnen voor vaststelling aan de commissie om advies voor te leggen.

Met betrekking tot de inzet van agenten wijst de commissie ten slotte op een tweetal punten. Na de invoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 heeft de AIVD gedurende enige tijd de toestemming tot de inzet van agenten niet op de voorgeschreven wijze verlengd. Bovendien wordt de toestemming tot de inzet van agenten regelmatig verlengd in gevallen waarin de AIVD niet voornemens is op afzienbare termijn contact op te nemen met de agent. Het eerste punt is, zoals de commissie ook aangeeft in haar rapport, reeds sedert september 2003 opgelost. Met betrekking tot het tweede punt wordt het advies van de commissie overgenomen. Dit betekent dat de toestemming tot de inzet van een agent in beginsel wordt beëindigd indien de AIVD niet voornemens is de agent binnen afzienbare tijd in te zetten. Slechts in bijzondere, nadrukkelijk te motiveren, gevallen kan hiervan worden afgeweken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.