Brief minister bij convenant overgang medewerkers UWV naar Belastingdienst - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Deze brief is onder nr. 23 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Brief minister bij convenant overgang medewerkers UWV naar Belastingdienst 
Document­datum 23-02-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST84537
Kenmerk 29529, nr. 23
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 529

29 531

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 23

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2005

Bijgaande1 doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst toekomen.

Dit conform de toezegging die ik uw Kamer heb gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wfsv/Invoeringswet Wfsv d.d. 24 juni 2004 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2003–2004, nr. 88, blz. 5678).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.