Brief minister over samenwerkingsscholen - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

Deze brief is onder nr. 6 toegevoegd aan wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (samenwerkingsscholen) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs; Brief minister over samenwerkingsscholen 
Document­datum 27-01-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST83709
Kenmerk 28726, nr. 6
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

28 726

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

Nr. 6

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2005

Tijdens de behandeling in tweede lezing van het voorstel tot Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs, is er vanuit uw Kamer gevraagd om een kort onderzoek naar vormgevingsaspecten van de op dit moment «bestaande » samenwerkingsscholen.

Dit onderzoek is op mijn verzoek door het SCO-Kohnstamm Instituut uitgevoerd en ik bied u hierbij het eindrapport ter informatie aan.1

Conform het verzoek van de Kamer richt het onderzoek zich vooral op de oplossingen die de scholen hebben gevonden voor een aantal van de in de proeve van een voorstel van wet genoemde knelpunten.

Uiteraard zal ik, mits de Eerste Kamer ook instemt met de wijziging van de Grondwet, de uitkomsten van het onderzoek betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel en bij de indiening van dit voorstel zal ik verder inhoudelijk aangeven hoe ik ben omgegaan met deze uitkomsten. Overigens kan ik de conclusies/juridische aanbevelingen niet onderschrijven waar gesuggereerd wordt dat er geen denominatieve eisen gesteld zouden mogen worden aan (een deel van) het personeel (zie AD 3 op pagina 35) en dat een samenwerkingsschool zonder toezichthouder juridisch niet houdbaar zou zijn (zie AD 5/6 op pagina 36/37). Het is aan de wetgever om deze afweging te maken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. J. A. van der Hoeven

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.