Brief over onderzoek naar effecten van de nieuwe wijze van premie-inning van sociale verzekeringen - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Deze brief is onder nr. 21 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Brief over onderzoek naar effecten van de nieuwe wijze van premie-inning van sociale verzekeringen 
Document­datum 20-12-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST83286
Kenmerk 29529, nr. 21
Van Algemene Rekenkamer (AR)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 21

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2004

In uw briefvan 10 december 2004 verzoekt u de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen (kamerstuk 29 529, nr. 20) naar de overdracht van de premie-inning voor de werknemersverzekeringen van UWV naar de Belastingdienst.

Wij zijn graag bereid uw verzoek te honoreren en zullen op korte termijn starten met onze werkzaamheden. Wij streven er daarbij naar om het onderzoek te publiceren in de periode rond het meireces 2005, uiterlijk begin juni 2005.

Graag wijzen we erop dat voor verzoekonderzoeken als deze, nadat wij besloten hebben het onderzoek ter hand te nemen, voor het overige de gebruikelijke werkwijzen van toepassing zijn. Dat houdt onder andere in ambtelijke verificatie van bevindingen en bestuurlijk hoor en wederhoor met de betrokken ministers waarbij wij ons concept-rapport, conclusies en aanbevelingen voorleggen om commentaar, uitmondend in vaststelling door ons van het definitieve rapport en aanbieding daarvan aan de Staten-Generaal.

Afschrift van uw brief aan ons en dit antwoord zenden wij aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister van Financiën en aan de voorzitter Raad van Bestuur van het UWV.

Tevens zonden wij de correspondentie ter informatie aan de voorzitter van de Commissie Rijksuitgaven.

De president van de Algemene Rekenkamer, S. J. Stuiveling

De secretaris van de Algemene Rekenkamer, W. M. de Brauw

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.