Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28509) 

Deze stemming(en) is onder nr. 20, pag. 1195-1196 toegevoegd aan wetsvoorstel 28509 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 19-11-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN7757A11
Kenmerk nr. 20, pag. 1195-1196
Van Staten Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

De heer De Wit (SP)
De heer Bos (PvdA)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28509).

(Zie vergadering van 4 november 2004.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

foto J.M.A.M. (Jan) de Wit
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
De heer De Wit (SP): Voorzitter. Tijdens het debat van afgelopen week over dit wetsvoorstel heb ik de positie en opvatting van mijn fractie over de direct gekozen burgemeester nog eens duidelijk verwoord. Het debat over dat onderwerp zetten wij graag voort met de minister. De SP-fractie heeft geen principiële bezwaren tegen het uit de Grondwet halen van de benoemingswijze van burgemeester en commissaris van de Koning. Wij zullen daarom voor dit wetsvoorstel stemmen.

©

foto W.J. (Wouter)  Bos
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
De heer Bos (PvdA): Voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft veel zorgen over de manier waarop, na de stemmingen van vandaag, het verdere debat over de aanstelling van de burgemeesters zal verlopen, laat staan hoe de invoering van een eventueel direct door de bevolking gekozen burgemeester uiteindelijk plaats zal vinden. Minister De Graaf vraagt ons om constitutionele zuiverheid te betrachten en de voorliggende grondwetsherziening te steunen omdat ook wij deze nodig zouden hebben voor de invoering van onze eigen voorkeursvariant, de door de raad gekozen burgemeester. Dat is een legitiem argument.

Wat het ons zo moeilijk maakt om de minister hierin te volgen, is dat hij deze constitutionele zuiverheid, die hij zegt zo hoog te achten, zelf niet betracht. Door de grondwetswijziging feitelijk te koppelen aan de invoering van een direct door de bevolking gekozen burgemeester, zonder dat de kiezer zich hierover heeft kunnen uitspreken, laat staan zich daarover in meerderheid heeft uitgesproken, speelt de minister hoog spel met de zuiverheid die hij van ons verwacht. Voor de leden De Vries, Van Heteren, Van Dijken en Noorman-den Uyl vormt dit de voornaamste reden waarom zij hun steun zullen onthouden aan de voorliggende grondwetswijziging.

De overige leden van mijn fractie zullen de voorliggende grondwetswijziging steunen, er daarbij van uitgaand dat de uitspraken van de minister dat hij over het wetvoorstel over de invoering van een direct door de bevolking gekozen burgemeester een open debat met ons zal voeren, geen loze uitspraken zullen blijken te zijn.

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA (met uitzondering van de leden Klaas de Vries, Van Heteren, Van Dijken en Noorman-den Uyl), de Groep Lazrak, de Groep Wilders, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat het wetsvoorstel met de door de Grondwet vereiste tweederde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.