Motie over het ontwikkelen van een vervolg op het Kompas van het Noorden - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 29697 - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid; Motie over het ontwikkelen van een vervolg op het Kompas van het Noorden 
Document­datum 05-10-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST79909
Kenmerk 29697, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 697

Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 5 oktober 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de benadering van de nota Pieken in de Delta leidend moeten zijn voor het toekomstige door de rijksoverheid te voeren regionaal economisch beleid;

constaterende, dat het faseverschil in economische ontwikkeling tussen de drie noordelijke provincies en de rest van Nederland nog niet is ingelopen;

van mening, dat:

– de economie zich moet ontwikkelen naar een kennisintensieve

economie; – het Kompas voor het Noorden een aanzet heeft gegeven om dit proces

te starten, maar dat dit proces nog niet is afgerond; – de noordelijke provincies in samenspraak met de regering een

programma voor de jaren 2007–2010 dienen te ontwikkelen; – er drie bronnen zijn waar de financiële middelen voor dit programma

vandaan kunnen komen: doorschuiven van de nog niet gebruikte

middelen uit het huidige programma Kompas voor het Noorden naar

de jaren 2007–2010, een evenredig deel uit het budget van Pieken in de

Delta en additionele financiering;

verzoekt de regering samen met Noord Nederland een vervolg op het Kompas voor het Noorden te ontwikkelen en met voorstellen te komen hoe de daarvoor vanaf2007 benodigde (additionele) middelen beschikbaar kunnen komen en hierover voor de zomer 2005 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijk

Snijder-Hazelhoff

Bakker

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.