Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake sociale verzekeringen (29529 en29531), te weten: - de motie-Weekers/Noorman-den Uyl over heroverweging van de beslis- en bezwaartermijnen (29529,29531, nr. 16, herdruk); - de motie-Weekers c.s. over halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het proces (29529, 29531, nr. 17)

Deze stemming(en) is onder nr. 91, pag. 5907-5907 toegevoegd aan wetsvoorstel 29531 - Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen i en wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake sociale verzekeringen (29529 en29531), te weten: - de motie-Weekers/Noorman-den Uyl over heroverweging van de beslis- en bezwaartermijnen (29529,29531, nr. 16, herdruk); - de motie-Weekers c.s. over halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het proces (29529, 29531, nr. 17) 
Document­datum 12-08-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN7715A66
Kenmerk nr. 91, pag. 5907-5907
Van Staten Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake sociale verzekeringen (29529 en 29531), te weten:

  • de motie-Weekers/Noorman-den Uyl over heroverweging van de beslis- en bezwaartermijnen (29529, 29531, nr. 16, herdruk);
  • de motie-Weekers c.s. over halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het proces (29529, 29531, nr. 17).

(Zie vergadering van 30 juni 2004.)

In stemming komt de motie-Weekers/ Noorman-den Uyl (29529, 29531, nr. 16, herdruk).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (29529, 29531, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer dat ook deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.