Motie over het halfjaarlijks rapporteren over het voortgangsproces - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Deze motie i is onder nr. 17 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Motie over het halfjaarlijks rapporteren over het voortgangsproces 
Document­datum 30-06-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST78235
Kenmerk 29529, nr. 17
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

29 531

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID WEEKERS C.S.

Voorgesteld 30 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de doelstelling van de Wet financiering sociale verzekeringen en de overheveling van premie-inning van UWV door de Belastingdienst enthousiast wordt onthaald;

overwegende dat wel de nodige zorgen bestaan over de kritische succesfactoren en alle risico’s die met deze complexe reorganisatie samenhangen;

van oordeel dat de Kamer de vinger aan de pols dient te houden;

verzoekt de regering, de Kamer tot het moment dat alle onderdelen van de invoeringswet zijn gerealiseerd en de overgangstermijnen verstreken zijn, halfjaarlijks, voor 1 december en 1 juni, separaat te rapporteren over de voortgang van het proces, waarbij in elk geval adequaat een voortschrijdend inzicht wordt verschaft in: – de stand van zaken van de beoogde doelstellingen; – de kritische succesfactoren; – de kosten-en batenontwikkeling op korte en lange termijn, zowel in

termen van financiële als administratievelastendruk c.q. besparing,

uitgesplitst naar overheid en bedrijfsleven; – de ICT-investeringen;

– de personele gevolgen en afwikkeling van het UWV; – de kwaliteit van de samenwerking tussen UWV en Belastingdienst en

alle niet met name genoemde risico’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weekers Omtzigt Noorman-den Uyl

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.