Amendement dat bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet afzonderlijk wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemers- en volksverzekeringen en de o.g.v. art. 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Dit amendement i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Amendement dat bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet afzonderlijk wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemers- en volksverzekeringen en de o.g.v. art. 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie  
Document­datum 24-06-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST77836
Kenmerk 29529, nr. 12
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 8.1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.1a Informatie aan Staten-Generaal

Onze Minister van Financiën zendt, in overeenstemming met Onze Minister en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het tweede jaar na inwerkingtreding van deze wet en de vier daaropvolgende jaren aan de Staten-Generaal een verslag, dat betrekking heeft op het voorafgaande kalenderjaar, waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over de opbrengsten van de premies werknemersverzekeringen, de premie volksverzekeringen en de op grond van artikel 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na de inwerkingtreding van deze wet apart wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemersverzekeringen, de premie volksverzekeringen en de op grond van artikel 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie. Het doel is om vervolgens daaraan een rechtmatigheidseis van 99% van de geïnde premies te realiseren.

Noorman-den Uyl

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.