Verslag - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (wet financiering sociale verzekeringen)

Dit verslag is onder nr. 6 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (wet financiering sociale verzekeringen); Verslag  
Document­datum 04-06-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST76892
Kenmerk 29529, nr. 6
Van Staten-Generaal (SG)
Commissie(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 6

VERSLAG

vastgesteld 4 juni 2004

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen.Onder het voorbehoud dat te hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

1 Samenstelling:

Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), De Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Huizinga-Heringa (CU), Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Koomen (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD). Plv.leden: Depla (PvdA), Dittrich (D66), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GL), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GL), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), vacature (algemeen), Vietsch (CDA), Van der Vlies (SGP), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van Dijk (CDA), Van Egerschot (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Van As (LPF) en Schippers (VVD).

 • 1. 
  Inleiding

1.1 Algemeen

De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel alsmede van het invoeringswetsvoorstel.Het UWV gaat de centrale polisadministratie en de uitkeringen, de distribuerende functie, uitvoeren.De inning en heffing van premies, de collecterende functie in de sociale verzekeringen, wordt van het UWV overgebracht naar de Belastingdienst.In samenhang met Wet administratieve lastenverlichting in de Sociale verzkeringen (hierna: Walvis) en de aansluitingswet Walvis is de doelstelling van de wet gelegen in vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting.Een van de speerpunten van het kabinetsbeleid is: minder regels.Het gaat daarbij niet uitsluitend om minder regels in de strikte zin, maar ook om effectievere en eenvoudigere regels.Het wetsvoorstel zoekt een voor de leden van de CDA-fractie belangrijk evenwicht tussen vereenvoudiging en rechtvaardig-heid.In tegenstelling tot in de belastingen staat in de sociale zekerheid vanuit de causaliteitstriptiek tegenover de premieheffing immers het recht op uitkering wanneer het verzekerde risico intreedt. De leden van de CDA-fractie hebben enkele algemene vragen: Ten eerste vragen deze leden zich af hoeveel de gegevensuitvraag bij werkgevers daadwerkelijk vermindert na invoering van het wetvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: WFSV) en de invoeringswet.Kan de regering aangeven, welke gegevensstromen zich nu voordoen en hoe omvangrijk die zijn? En welke gegevensstromen zullen zich na invoering van het wetsvoorstel voordoen? Zal het aantal keren dat gegevens worden uitgevraagd verminderen of toenemen na invoering van dit wetsvoorstel?

Het verbaast de eerdergenoemde leden bijvoorbeeld dat het vervangen van de jaaraangifte van alle werknemers door een maandaangifte leidt tot een administratieve lastenverzwaring van 9 miljoen euro per jaar.Hoe is dit bedrag berekend en houdt dit bedrag rekening met het ongetwijfeld grote aantal correctieberichten dat verstuurd zal worden? Dit laatste is toch een zeer bewerkelijk proces. Graag zien zij een gedetailleerd antwoord tegemoet.

Ten tweede wijzen de leden van de CDA-fractie op het kabinetsvoornemen een Burger Service Nummer (hierna: BSN) in te voeren en daarmee het sociaal fiscaal nummer te vervangen.De beoogde ingangsdatum van beide voorstellen valt samen op 1 januari 2006.

Zal het nieuwe BSN overeenkomen met het SOFI nummer voor diegenen, die al een SOFI nummer bezitten? Welke gevolgen zal het invoeren van het nieuwe nummer hebben voor de voorliggend wetsvoorstellen? Zal het Premie Afdracht op basis van Nominale Aangifte; (hierna; PANA)-bericht, dat op 1 juli 2004 definitief wordt vastgesteld het SOFI-nummer bevatten of het BSN? En is het BSN dan al bekend?

De leden van de CDA-fractie vragen welke onderzoeken en welk type onderzoeken (boekenonderzoek, onderzoek ter plaatse) plaatsvonden in 2003 door de Belastingdienst en het UWV? Welke onderzoeken, ook uitgesplitst naar type, zullen na invoering van het voorliggende wetsvoorstel plaatsvinden? Hoeveel besparing levert dit precies op? Hoe groot is de achterstand in invordering bij de belastdienst en het UWV eind mei 2004?

Daarnaast hebben de leden van de CDA-fractie nog enkele specifieke vragen die bij de verschillende onderdelen in dit verslag worden weergegeven.

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel.Dit wetsvoorstel en de invoeringswet daarvan kan niet los gezien worden van de zojuist door de Tweede Kamer vastgestelde wet Walvis.Deze leden zullen dan ook de samenhang en de vereenvoudiging van het loonbegrip steeds aan de orde stellen in hun inbreng.

De opzet van de regering om te komen tot verlaging van administratieve lasten wordt door deze leden ondersteund.Het overbrengen van de kassiersfunctie van de premie-inning van het UWV naar de Belastingdienst wordt ook door deze leden ondersteund.Zo ontstaat voor de werkgever één loket voor premie en belastingafdracht.Echter op onderdelen menen de leden van de PvdA-fractie dat de taaktoedeling tussen de organisaties verbeterd moet worden.

De leden van de PvdA-fractie hebben de behoefte om het doel van de wet wat scherper te definiëren.In verschillende bespiegelingen van de Algemene Rekenkamer en de Raad van State is aangegeven dat het doel van de wet in de wet moet worden vastgelegd als basis voor het meten en het vormen van het oordeel of de wet goed wordt uitgevoerd en de doeltreffendheid van de wet goed gerealiseerd.Die gedachte ligt ook ten grondslag aan de VBTB operatie.Nu lijkt alsof deze wet niet meer beoogt dan een taakverdeling over premie-inning en uitkeringsverstrekking te herzien tussen UWV en Belastingdienst.Naar het oordeel van de leden van de PvdA-fractie is het primaire en hoger gelegen doel het vastleggen van veranderde beleidsinzichten in wetgeving.Het gaat dan om: werk gaat voor uitkering; het zomogelijk beperken van het WAO-volume; een goede balans tussen rechtmatigheid en doeltreffendheid; preventie voor repressie; fraudebestrijding; de overheid als klantgerichte efficiënte en effectieve uitvoerder van taken.

De kwaliteit van de wet eist – zo stellen deze leden – dat de toedeling van taken aan verschillende uitvoeringsorganisaties UWV en Belastingdienst getoetst moeten worden aan deze uitgangspunten.Deze leden vragen of de regering het eens met deze redenering.

De leden van de PvdA-fractie menen dat op grond van deze visie het wetsvoorstel op onderdelen niet in evenwicht is.Bijvoorbeeld het feit dat de regering de Belastingdienst het besluit tot premiedifferentiatie WAO, eigenrisico dragen in ZW en WAO, vrijstelling basispremie WAO, sectorindeling, arbeidsgehandicaptenkorting, premieregeling bij marginale arbeid wil laten nemen.Daarmee ontvalt het UWV een belangrijk direct sturingsinstrument bij het beperken van het beroep op WAO, de preventie en de inzet van het REA instrumentarium, de ARBO voorwaarden in relatie tot de preventie en reïntegratie.Juist deze prikkelsystemen die bedoeld zijn om de hogere beleidsdoelen te dienen moeten door het UWV te worden uitgevoerd omdat zijn de primaire verantwoordelijkheid hebben tot preventie instroom en activering uitstroom in de uitkering. De Belastingdienst heeft geen eigen (authentieke) kennis van preventie, het beroep op WW of WAO en zal in haar taken daarover verder geen kennis verwerven of actualiseren.De genoemde taken horen daar dan ook niet thuis.

De door de Kamer aangenomen motie Noorman c.s.nr.28 219 en 28 371 nr.23 is nog niet in het wetsvoorstel verwerkt.Deze leden verzoeken de regering om alle relevante artikelen daarop aan te passen. In de aanhef van de inleiding stelt de regering dat de heffing van de premieafdrachten naar de Belastingdienst overgaat.Naar de opvatting van de leden van de PvdA-fractie is dat niet het geval.Het heffingsbeleid blijft de verantwoordelijkheid van de minister van SZW, de beleidsadviezen komen van het UWV.Deze leden vragen de regering om meer helderheid in de precieze taakverdeling tussen UWV en Belastingdienst.

De leden van de VVD-fractie hebben met grote belangstelling kennisgenomen van de WFSV.Alhoewel zij de doelstelling van de wet volledig onderschrijven hebben zij toch een aantal vragen en opmerkingen aan de regering, die in dit verslag zijn opgenomen.

Het wetsvoorstel strekt er toe om de heffing en inning van de premies werknemersverzekering over te hevelen naar de Belastingdienst.Dit geldt niet voor de heffing en inning van de premies voor de vrijwillige verzekeringen en PEMBA, hiervoor blijven aldus twee gescheiden heffings- en inningsorganisaties in stand.

De leden van de VVD-fractie vragen of ook overwogen wordt het innings-deel voor deze gevallen over te hevelen naar de Belastingdienst. Deze leden vragen daarnaast of overwogen is om de samenwerking tussen UWV en Belastingdienst vorm te geven door de gegevensin-winning centraal onder te brengen in een aparte organisatie, ten dienste van zowel de UWV als het Belastingdienst, terwijl de inning en heffing door beide organisaties afzonderlijk blijft plaatsvinden? De aan het woord zijnde leden vragen wat daar de voor- en nadelen van zouden zijn? Wordt daarmee tegemoet gekomen aan de door de IWI genoemde nadelen van de huidige voorstellen: «ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsprocessen van beide organisaties en tot een grote wederzijdse afhankelijkheid (...) de processen van gegevensinwinning worden door de Wfsv aanmerkelijk complexer door het ontstaan van extra overdrachtsmomenten tussen UWV en belastingsdienst»?

Het merendeel van de gegevens die bij de Belastingdienst zullen worden aangeleverd, worden gebruikt door het UWV.Hoe efficiënt is het als informatie binnenkomt bij de Belastingdienst, doorgegeven wordt aan het UWV, aldaar geconstateerd wordt dat het incorrecte informatie is, dit weer doorgeven wordt aan de Belastingdienst, die vervolgens contact opneemt met de werkgever of verzekerde, waarna het proces zich herhaalt? Kan de regering aangeven of zij nog een bestaansrecht ziet voor de Coördinatiewet sociale verzekeringen na invoering van de Wfsv?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel, waarmee wordt

beoogd de heffing en inning van premies voor de werknemersverzekeringen samen te voegen met de heffing en inning van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.Deze leden zijn op grond van de argumentatie van oordeel dat het overhevelen van deze taak van het UWV naar de Belastingdienst goed verdedigbaar is. Het wetsvoorstel heeft veel raakvlakken met andere wetgeving, zoals de Wet Walvis en de Coördinatiewet sociale verzekeringen.De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering in te gaan op de verhouding tussen het voorliggende wetsvoorstel en laatstgenoemde wet. Deze leden vragen of het debat over de Wet Walvis voor de regering aanleiding is geweest nog eens kritisch te kijken naar de inrichting van het toezicht op de Belastingdienst, die nieuwe taken krijgt.

1.2 Kern van de nieuwe vormgeving van de heffing en inning van de premies werknemersverzekeringen

De leden van de CDA-fractie onderschrijven dat ministerieel verantwoordelijkheid ten aanzien van de materiewetten bij de respectievelijke ministers blijft.Wel vragen deze leden zich af hoe de verdergaande informatieplicht van de Belastingdienst vorm krijgt.Wordt met deze verdergaande informatieplicht enkel gedoeld op het beheerverslag of is dit meeromvattend?

De regering onderscheid het collecterende loket en het distribuerende loket.De leden van de PvdA-fractie vinden dat ogenschijnlijk helder.De vraag doet zich wel voor of sturingsinstrumenten zoals onder 3.4 genoemd nog wel effectief zijn als zij los worden gesneden van de bedrijfsgerichte sturing.Ook het UWV zal veel en veelvuldig bedrijfs-contacten hebben als het gaat om keuring, REA, preventie en reïntegratie. Dat geldt overigens ook voor een deel voor het CWI.Zo bezien is het niet zo dat de Belastingdienst de bedrijfscontacten onderhoudt en het UWV de contacten met de individuele verzekerden.De leden van de PvdA-fractie vragen een uitwerking van de taken en instrumenten die het UWV houdt om (re-)integratie te bevorderen.

De regering stelt dat de contacten van de Belastingdienst met de werkgevers primair liggen op het massale proces.Die taak verdeling heeft de instemming van de leden van de PvdA-fractie.

De Belastingdienst draagt ook zorg voor de handhaving.Daarover hebben de leden van de PvdA-fractie enige vragen.De Belastingdienst zou meer op globale wijze met risicoanalyses steekproeven doen op het gebied van handhaving.Is dat het geval? Hoe gaat dat dan?

Zoals bekend gaat de regering ervan uit de 800 medewerkers op uitvoerend niveau overgaan naar de Belastingdienst.In totaal zullen 3400 banen bij het UWV als gevolg van deze operatie verdwijnen.De looncontrole gaat over naar de Belastingdienst.

In 2001 hebben de controleurs van het UWV (trendrapportage handhaving 2002) 32 584 looncontroles gedaan en voor € 462,8 mln euro te kort aan premieafdracht geconstateerd.Er werd € 90 mln.extra premie als nog ingevorderd.In dat zelfde jaar leverde de looncontrole van de Belastingdienst met 5991 onderzoeken een navordering van € 7,1 miljoen premie op.

De leden van de PvdA-fractie hebben hierbij de volgende vragen: is het waar dat maar 10% van de looninspecteur van het UWV overgaat naar de Belastingdienst? Wat is de taakstelling voor het aantal looncontroles per jaar voor de Belastingdienst? Hoe kan een jaarlijkse controleopbrengst van € 90 mln.gerealiseerd worden als het personeel en de expertise ontbreekt? Moet de totale opbrengst van € 100 mln.van de Wfsv niet met € 90 mln.verlaagd worden vanwege het beëindigen van de intensieve looncontrole?

Welke kosten-batenanalyse hanteert de Belastingdienst om in te zetten op fraudebestrijding?

De leden van de PvdA-fractie vragen een precies overzicht van: het aantal formatieplaatsen dat binnen de Belastingdienst nu wordt ingezet,

hoeveel formatieplaatsen bij het UWV in de looncontrole zitten, hoeveel er in de nieuwe constructie zullen worden ingezet wat is de planning van het aantal looncontroles in 2006 en verdere jaren door de Belastingdienst,

welke opbrengst wordt geraamd?

Als het om heffing gaat voert het UWV de beleidstaken uit.Zij ondersteunt de Belastingdienst in haar uitvoerende taken.In de tekst worden hier de rollen omgekeerd.Dat lijkt de leden van de PvdA-fractie een misvatting. Het UWV dient de premiepercentages vast te stellen.Daarover gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over en niet de minister van Financiën.Gaarne zien zij een correctie tegemoet. Daar waar gesteld wordt dat bij de rechtsbescherming uniformering plaats vindt menen de leden van de PvdA-fractie dat ten aanzien van de beslistermijn er sprake is van aanzienlijk verlies van rechtsbescherming. Zij hebben daartegen bezwaar.Zij komen hierop terug.

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan ingaan op de wijze waarop UWV en Belastingdienst omgaan met de handhavingstaak die zij hebben specifiek met betrekking tot Wfsv en Wet WALVIS.Bestaan er tussen deze organisatie afspraken over hoe handhaving in de praktijk eenduidig plaatsvindt?

1.3 Uitwerking van wettelijke vormgeving

Waarom is er voor gekozen het loonbegrip en de berekening van het premieloon afzonderlijk in de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen te laten en niet in de nieuwe wet op te nemen vragen de leden van de CDA-fractie.

Kent de financiering van de Ziekenfondswet (hierna; ZFW) een geheel eigen problematiek of komt het niet opnemen van de financiering ZFW in het voorliggende wetsvoorstel voornamelijk voort uit anticipatie op de komende stelselwijziging zorg?

Indien de wet Premieregime bij marginale arbeid komt te vervallen, wat betekent dat dan voor de regeling marginale arbeid vragen de leden van de PvdA-fractie.Heeft dat vervallen invloed op de faciliteiten die gelden voor marginale arbeid? Zo ja welke?

1.4 Uitgebrachte adviezen

De leden van de CDA-fractie vragen of de OR-heffing in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden ook over naar de Belastingdienst gaat.

De leden van de PvdA-fractie constateren dat de regering in een bijlage de ingewonnen adviezen heeft verzameld.Opvallend hierbij is dat de adviezen nogal gedateerd zijn zeker die van de begeleidingsgroep omdat in september 2003 de grondslag van het SV-loon ingrijpend gewijzigd is. Hebben de verschillende organisaties en de begeleidingsgroep de gelegenheid gehad om op grond daarvan met een aanvullend advies te komen?

De werkgeversorganisatie VNO / NCW heeft de Kamer een reeks van opmerkingen gestuurd over het wetsvoorstel.Deze leden zouden van de regering graag een reactie en een volledig antwoord hebben op alle opmerkingen en vragen die door het VNO/ NCW worden gesteld.

Graag zouden de leden van de PvdA-fractie een advies ontvangen van de werknemersorganisaties betreffende het eindvoorstel zoals dat nu voor-ligt.Zij verzoeken de regering hen om commentaar te geven op de voorstellen.

Bij de begrotingsbehandeling in december 2003 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd voor de zomer 2004 met een notitie te komen over het Belgische systeem van sociale zekerheid en in het bijzonder de informatie uitwisseling zoals die door de Kruispunt-bank wordt gerealiseerd.Deze leden willen graag die opvattingen van de regering vernemen alvorens tot definitieve vaststelling van dit wetsvoorstel wordt overgegaan.Immers een zoveel meer geavanceerd informatiesysteem zou als voorbeeld kunnen dienen voor de verdere bouw, inrichting en potentie van de polisadministraties en de transparantie daarvan. Graag ontvangen de leden van de PvdA-fractie ook een geactualiseerde opvatting van Actal nu deze alleen heeft geadviseerd over de eerste versie van de wet voor de tweede nota van wijziging en de plenaire vaststelling van WALVIS.

 • 2. 
  Huidige vormgeving van de heffing en inning van de premies voor de werknemersverzekeringen en de loonbelasting

2.1 Huidige vormgeving premieheffing werknemersverzekeringen

De leden van de PvdA-fractie constateren dat het wetsvoorstel er toe strekt om de heffing en inning van de premies werknemersverzekering over te hevelen naar de Belastingdienst.Dit geldt niet voor de heffing en inning van de premies voor de vrijwillige verzekeringen en PEMBA. Blijven aldus twee gescheiden heffings- en inningsorganisaties in stand. Wordt overwogen het inningsdeel ook voor deze gevallen over te hevelen naar de Belastingdienst? Blijven in dat geval twee afzonderlijke heffingsinstanties bestaan?

Is overwogen om de samenwerking tussen UWV en Belastingdienst vorm te geven door de gegevensinwinning centraal onder te brengen in een aparte organisatie, ten dienste van zowel de UWV als het Belastingdienst, terwijl de inning en heffing door beide organisaties afzonderlijk blijft plaatsvinden? Welke zouden daar de voor- en nadelen van zijn? Wordt daarmee tegemoet gekomen aan de door de IWI genoemde nadelen van de huidige voorstellen: «ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsprocessen van beide organisaties en tot een grote wederzijdse afhankelijkheid () de processen van gegevensinwinning worden door de WFSV aanmerkelijk complexer door het ontstaan van extra overdrachtsmomenten tussen UWV en belastingsdienst»?

Het merendeel van de gegevens die bij de Belastingdienst zullen worden aangeleverd, worden gebruikt door het UWV.Hoe efficiënt is het als informatie binnenkomt bij de Belastingdienst, doorgegeven wordt aan het UWV, aldaar geconstateerd wordt dat het incorrecte informatie is, dit weer doorgeven wordt aan de Belastingdienst, die vervolgens contact opneemt met de werkgever of verzekerde, waarna het proces zich herhaalt?

3 Voorgestelde systematiek van heffing en inning

3.1 Inleiding

Zowel de leden van de PvdA als de VVD fractie hebben enige algemene vragen over de werkwijze van de Belastingdienst in vergelijking met de huidige situatie.

Kan ten aanzien van de inning aangegeven worden wat de huidige verschillen zijn tussen de Belastingdienst en het UWV, onder meer op gebied van kwaliteitscontrole en prestatie indicatoren, extern toezicht, risicosturing, prioriteitstelling en frauderegistratie?

Is het juist dat de wijze van inning van de loonbelasting door de Belastingdienst verschilt van regio tot regio? Zo ja, zullen dergelijke verschillen in inning eveneens ontstaan indien de Belastingdienst de inning van de premies werknemersverzekering overneemt? Welke consequenties heeft dit?

Welke prestatie indicatoren zijn van toepassing op het inningsproces van het UWV en van de Belastingdienst? Wat zijn de huidige invorderingspercentages van beide organisaties?

Hoe groot is de achterstand in de invordering van de Belastingdienst per ultimo 2003?

Kan een reactie worden gegeven op de berichten (zie Algemeen Dagblad van 26 mei 2004) dat de fiscus trager is dan voorheen en meer fouten maakt, mede als gevolg van problemen met de automatisering? Zal de afschaffing van de bevoorrechte positie van de fiscus bij faillissementen invloed hebben op de invorderingspercentage loonbelasting en premies werknemersverzekeringen? Zo ja, is op basis van het CPB rapport aan te geven hoe groot deze consequenties zijn?

Per 1 januari 2004 worden dwangbevelen van de Belastingdienst per post in plaats van per deurwaarder te betekenend.Zal dit tevens van toepassing worden op de inning van de premies werknemersverzekeringen? Zo ja, is reeds een inschatting te maken welke invloed dit zal hebben op het inningspercentage?

3.2 Inhouding en aangiftesystematiek

De leden van de CDA-fractie vragen welke kosten verbonden zijn aan de invoering van het PANA-bericht zelf? De kosten zullen zeker verschillen per werkgever, maar ook de lastenverlichting verschilt per werkgever en van die lastenverlichting was het wel mogelijk om een berekening te maken.

Welke administratieve lastenverzwaring vloeit voort uit de invoering van het PANA-bericht zelf, na de laatste wijzigingen? De leden van de CDA-fractie constateren dat in de WFSV een loon-tijdvakkensystematiek wordt ingevoerd.Hiermee wordt afgestapt van de loondagensystematiek, die nu geldt.Welke gevolgen heeft dit voor de opbouw van een arbeidsverleden voor bijvoorbeeld de Werkeloosheids-wet? Dit arbeidsverleden is immers nu gebaseerd op het aantal loon-dagen.

Verder leidt de invoering van loontijdvakken tot een verlaging van betaalde premies door part-time werkers, die gecompenseerd zal worden door een hoger premiepercentage.Is het juist dat iemand met een modaal salaris, die 2,5 dagen per week bij werkgever A werkt en 2,5 dag bij werkgever B, fors minder premies gaat betalen? En dat voor deze werknemer straks minder premies worden afgedragen dan voor iemand, die vijf dagen per week bij één van de twee werkgevers een modaal salaris verdient? Zijn dan ook manieren, zoals het verlagen van de franchise, overwogen om de gederfde premie-inkomsten terug te halen? Waarom is gekozen voor het verhogen van de premie?

Wordt voor vrijwillig verzekerden de dagloonsystematiek gehandhaafd? Zo ja, waarom wordt hier niet overgegaan op tijdvakken? De leden van de CDA-fractie vragen wanneer en met welke werkgevers(or-ganisaties) overleg is gevoerd over het definitieve PANA-bericht en de invoeringstermijn.Zal na dat overleg voor 1 juli een nader voorstel worden voorgelegd aan de Kamer?

Is het Extern Platform Walvis (hierna: EPW) betrokken bij dit overleg? Wanneer heeft het laatste overleg met het EPW plaatsgevonden? De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre het feit dat de werkgever/ inhoudingspichtige meer alert zal moeten zijn op het verstrijken van termijnen tot extra administratieve lasten leidt? Is de veronderstelling van de leden van de CDA-fractie juist dat aangezien

de vaststelling van de premies geheel is komen te vervallen er geen voor beroep vatbaar besluit meer ontstaat? Is het praktisch niet zo dat de elektronische aangifte de vaststelling van de premies heeft overgenomen? Welke effecten heeft dit voor de rechtszekerheid van de werkgever/ inhoudingsplichtige?

De leden van de CDA-fractie vragen of de UWV, SVB, Bkwi, CVZ en SER inmiddels het standpunt van het kabinet delen om de aangiftetermijn op een maand te handhaven? Of zien zij nog zwaarwegende bezwaren? Zo ja, welke?

Hoe groot zijn de verschillen in administratieve lastendruk tussen een aangifte binnen twee weken en een aangifte binnen vier weken? Welke verschillen in administratieve gegevensstromen doen zich voor in de twee situaties?

Impliceert het kunnen opleggen van een correctiebericht niet dat er feitelijk een moment is waarop door de Belastingdienst de vaststelling van de premies geschiedt?

De leden van de PvdA- en de VVD-fractie vragen wat de kosten zijn voor de werkgevers van de invoering van het PANA-bericht? Eerder werd daarover opgemerkt dat daarvan geen goede indicatie is te geven, aangezien de invoeringskosten sterk verschillen per werkgever.Hetzelfde geldt echter ook bij de bepaling van de administratieve lastenverlichting, die echter wel goed te berekenen blijkt.Nu de vorm en inhoud van het PANA-bericht vrijwel vaststaat, moet toch een indicatie gegeven kunnen worden. Kan een inschatting gemaakt worden van de kosten voor de werkgevers voortvloeiende uit toekomstige wijziging in regelgeving, op basis van ervaringscijfers?

De leden van de PvdA-fractie vragen of ingeval van een aanvraag voor WW- of WAO-uitkering gegevens uitvraag bij de werkgever nodig blijft (in verband met verwijtbaarheid en reïntegratie inspanningen)? Is hiermee rekening gehouden bij de berekening van de administratieve lastenverlichting van 45 mln., als gevolg van de gesloten bedrijfsvoering? Vraag het UWV deze informatie rechtstreeks aan de werkgevers of loopt deze uitvraag en de informatie verstrekking door de werkgever via de Belastingdienst? Is het juist wat het UWV stelt in reactie op het rapport van de IWI, dat de opgevoerde (toen nog) 35 mln lastenverlichting (uit de gesloten bedrijfsvoering) niet wordt gerealiseerd door Walvis en WFSV, maar door aanpassing van het begrip maatmanloon in het Schattings-besluit arbeidsongeschiktheidswetten?

Is de definitie van het correctiebericht voldoende? Is de definitie van de Belastingdienst dat alleen onjuiste verantwoordingen op het genietingmoment in het verleden een correctiebericht tot gevolg hebben? En dat het herstellen van onjuist of te late toepassing van de CAO nabetalingen zijn en er dus buitenvallen?

Hoe zit het in dat verband met de verlening van de loondoorbetalingtermijn ingeval van ziekte met 36 maanden?

De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering in te gaan op de kritiek van VNO-NCW op onderhavig wetsvoorstel dat de loontijdvaksystematiek in het wetsvoorstel Wfsv nadere verduidelijking behoeft.Het UWV en de Belastingdienst beschouwen het loontijdvak op dit moment niet gelijk en ook de tekst van het wetsvoorstel Wfsv laat veel ruimte over voor inter-pretatie.VNO-NCW vreest daarom dat het UWV en de Belastingdienst ook na de invoering van het wetsvoorstel Wfsv verschillende begrippen met betrekking tot de loontijdvaksystematiek zullen blijven hanteren.De leden van de VVD-fractie vinden dit een onwenselijke situatie. De leden van de VVD-fractie vragen hoe concreet de inhoud van het PANA-bericht tot stand komt? Kan de regering aangeven hoe het bedrijfsleven bij de totstandkoming van het PANA-bericht betrokken wordt?

De aan het woord zijnde leden vragen de regering aan te geven waarom het niet mogelijk is om de gegevens voor het PANA-bericht cumulatief aan te leveren?

De leden van de VVD- fractie verzoeken de regering in te gaan op de onderstaande – door VNO-NCW – aangedragen zaken inzake het PANA-bericht. Eindheffingen

De spaarpremie vervalt per 2006, deze hoeft dan ook niet langer onderdeel uit te maken van de PANA-gegevensset. Afdrachtverminderingen

Niet alle afdrachtverminderingen worden in een betaalsysteem berekend. Dit kan nu niet en na invoering van PANA ook niet.Voorbeeld hiervan is Speur- en ontwikkelingswerk.Dit wordt buiten de salarisberekeningen om vastgesteld en als «voorschot» handmatig in mindering gebracht bij de aangifte loonbelasting. Adresgegevens

13 k (Locatie omschrijving) en o (Regionaam) zijn nu niet aanwezig in systemen.VNO-NCW vraagt waarom deze nu wel zijn opgenomen. Looncomponenten

VNO-NCW vraagt wat de noodzaak is voor het gegeven 22 a (Loon belast volgens tabelbijzondere beloningen). Premies werknemersverzekeringen

Het gesplitst bijhouden van premies WAO in een deel Aof en een deel Aok wordt in de meeste loonadministraties niet uitgevoerd maar als één geheel berekend.VNO-NCW ziet het nut van deze splitsing dan ook niet in. Aantal SV dagen en Aantal gewerkte uren

Het is onduidelijk waarom de gegevens Aantal SV dagenen Aantal gewerkte urennodig zijn.Er wordt immers overgegaan op loontijdvakken. Codes ten behoeve van ziekenfondsverzekering

36 a (code Loongrenstoetsing) en b (Indicatie regelmatig arbeidspatroon) zijn nieuw.Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld.Hieronder zal bij Vaststellen verzekeringsplichthierop nader worden ingegaan. De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan ingaan op het commentaar van VNO-NCW op onderhavig wetsvoorstel die aangeeft dat het voorgestelde systeem van het correctiebericht slechts zou moeten kunnen worden toegepast als strafmaatregel.Een strenge maatregel als het correctiebericht generiek toepassen is – naar de mening van VNO-NCW – onnodig, excessief en disproportioneel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wanneer meer duidelijkheid kan worden gegeven over de inhoud van het PANA-bericht en op welke wijze het bedrijfsleven bij de totstandkoming ervan wordt betrokken.Wat betreft de inhoud van het PANA-bericht vragen deze leden om een toelichting op de voorgestelde splitsing van de premies WAO in een deel Arbeidsongeschiktheidsfonds en een deel Arbeidsongeschikt-heidskas.Daarnaast veronderstellen zij dat het afzonderlijk doorgeven van werkgevers- en werknemersdelen niet noodzakelijk is voor wat betreft de WAO, gelet op het feit dat formeel alleen werkgevers WAO-premies betalen en niet de werknemers.Aansluitend informeren de leden van de fractie van de ChristenUnie of het mogelijk blijft gegevens cumulatief aan te leveren, zoals nu in veel gevallen gebeurt.Ten aanzien van het correctiebericht vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie in welke mate daarvan naar verwachting gebruik zal moeten worden gemaakt.Zij vragen welke bezwaren er bestaan tegen het achterwege laten van correctieberichten.Is de gegevensverstrekking in het PANA-bericht niet een geschikt middel om eventuele fouten in de polisadministratie te corrigeren? Zou toepassing van het correctiebericht niet beperkt kunnen blijven tot uitzonderlijke situaties, wanneer evident sprake is van grove nalatigheid van de kant van de werkgever?

Met betrekking tot de voorgestelde introductie van de loontijdvak-systematiek vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie of de regering kan garanderen dat het UWV en de Belastingsdienst dit begrip hetzelfde zullen interpreteren.

3.3 Naheffing

De leden van de CDA-fractie vragen of de regering nader kan aangeven hoe het opleggen van correctieberichten, het hanteren van anoniementarief, het instellen van een naheffing en het opleggen van sancties, zoals verzuimboetes, vergrijpboetes of strafrechtelijke sancties, zich tot elkaar verhouden?

3.4 Beschikking collecterend loket

De leden van de CDA fractie of de vaststelling van verzekeringsplicht en verzekeringsstatus niet een duidelijkere coördinatie behoeft.Kan de regering in dit verband ook de ervaring met de Verklaring Arbeidsrelatie betrekken? Bestaat er niet het risico dat verschillende uitvoeringsinstanties met verschillende belanghebbenden een andere beslissing zullen geven ten aanzien van de verzekeringsplicht? Als naar aanleiding van het verzekeringsbericht in de polisadministratie de verzekeringsstatus wordt aangepast volgt er dan ook een aanpassing van de verzekeringsplicht, met eventueel naheffing? En vice versa? Deze leden verwijzen ook naar de paragraaf 3.5.3 van de memorie van toelichting

De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering heeft overwogen om een verzekerdebeschikking af te geven in plaats van een bericht.Zou de kwaliteit van de polisadministratie niet toenemen met een snelle verificatie en valideren van de gegevens van de verzekerde daardoor? De leden van de PvdA-fractie vragen de regering om een opvatting en argumentatie.

De leden van de VVD- fractie merken op dat de toelichting bij het wetsvoorstel is vermeld dat na de invoering zowel de Belastingdienst als het UWV uitspraken kunnen doen over het verzekerd zijn voor de werk-nemersverzekeringen.De werkgever kan zich na invoering van het wetsvoorstel voor het aanvragen van een beschikking alleen wenden tot de Belastingdienst, de werknemer kan zijn beschikking alleen aanvragen bij het UWV.Kan de regering aangeven waarom er niet gekozen is voor één organisatie waar zowel werkgevers als werknemers aanvragen kunnen doen voor een beschikking?

3.5 Nieuwe systematiek rechtsbescherming/rechtsgang premieheffing

De leden van de CDA-fractie constateren dat de huidige beslistermijn voor heffing en inning op 8 tot 13 weken ligt.Waarom wordt deze in de nieuwe wet verlengd, vragen zij? Is daar wezenlijke noodzaak toe? En hoe verhoudt zich dit tot rechtzekerheid over uitkeringen? Verandert bij naheffing/nabetaling de hoogte van al ingegane uitkeringen, die immers gebaseerd zijn op de betaalde premies?

De leden van de CDA-fractie merken op dat de heffings- en inningszaken overgaan van de Centrale Raad van Beroep naar meerdere gerechts-hoven.Is het juist dat hierdoor de rechtseenheid verminderd?

De leden van de PvdA-fractie vinden dat ten aanzien van de beslistermijn er sprake is van aanzienlijk verlies van rechtsbescherming.Zij hebben daartegen bezwaar.De huidige beslistermijn is 8 tot 13 weken.Na invoering van deze wet zal het om 1 jaar gaan.

Er is niet alleen sprake van formele afbreuk van rechtsbescherming.De kwaliteit van de administratie loopt hierdoor scherp af.De premieadministratie kan haar rol als authentiek administratie moeilijk vervullen als fouten en daarmee vervuilde informatie gedurende één jaar uitgewisseld gaat worden.Incidenteel kan dat voorkomen maar het structureel mogelijk maken doet ernstig afbreuk aan de beoogde verbetering.Juist de verouderde belastinggegevens van de huidige situatie maken het in de sociale zekerheid zo moeilijk om bruikbare gegevens en fraude vast te stellen.Door een beslissingstermijn van één jaar te hanteren treed er geen verbetering op.De leden van de PvdA-fractie vinden dit niet acceptabel. Zij verzoeken de regering de huidige beslistermijnen in acht te nemen en de termijnen van 52 weken niet in de sociale zekerheid en sociale verzekeringen te introduceren.

De leden van de PvdA-fractie vragen ook of de toepassing van de 1 jaarstermijn voor beslissingen ook voor de werknemers geldt? Is de regering bereid het minimumniveau van rechtsbescherming formeel te regelen?

Verder achten de leden van de PvdA-fractie het niet acceptabel dat de rechtsgang in de sociale zekerheid een enkelvoudige wordt.Ook als dat tijdelijk zou zijn in afwachting van de ingangsdatum van de al aanhangige wet 29 251 die de twee instanties voor de belastingwet introduceert.Deze leden vragen de regering om een waarborg dat niet tijdelijk de rechtsgang wordt beperkt.Zij stellen de regering voor in dit wetsvoorstel alvast de aanpassing op twee instanties op te nemen.

De leden van de VVD-fractie merken op dat de regering ervan overtuigd is dat de rechtsbescherming op het huidige niveau blijft, terwijl er daarnaast uitzonderingen worden gemaakt op de beslistermijn van één jaar vanwege het belang van een tijdige beslissing voor de werkgever.Toepas-sing van de éénjaarstermijn heeft als consequentie dat een bezwaar tegen een fictieve weigering pas na één jaar, bij verstrijken van de beslistermijn, kan worden ingesteld.Vanwege het belang van een tijdige beslissing voor de werkgever wordt voor een drietal beschikkingen afgeweken deze éénjaarstermijn en een termijn van 13 weken toe te passen. Kan de regering bevestigen dat de hier omschreven consequentie van de toepassing van de éénjaarstermijn ook voor de werknemer geldt? Is de regering van mening dat het minimumniveau van rechtsbescherming formeel geregeld dient te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe staat de regering tegenover de formele afname van het rechtsbeschermingsniveau, te weten een beslistermijn die van 8 tot 13 naar 52 weken opgerekt wordt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen aandacht voor de rechtsbescherming, die samenhangt met de langere beslistermijnen.Ze gaan ervan uit dat toepassing van de eenjaarstermijn ertoe leidt dat pas na het verstrijken van de beslistermijn van één jaar bezwaar tegen een fictieve weigering kan worden ingesteld.Als dat inderdaad het geval is, is toch sprake van een verslechtering van de rechtsbescherming? Zo ja, heeft de regering dan geen ideeën om dat te verbeteren? Door het voorliggend wetsvoorstel zal de heffing en inning van premies werknemersverzekeringen onder de fiscale rechtsgang komen te vallen.Is het de bedoeling van de regering dat per saldo sprake zal zijn van een verschraling van beroepsmogelijkheden ten opzichte van de huidige situatie? Zo ja, kan dat nader worden onderbouwd?

3.6 Sancties

De leden van de PvdA-fractie constateren dat de Belastingdienst een ander systeem van sanctie kent, vervolging en aangifte, dan het UWV.De

Belastingdienst doet toch pas aangifte als er tweemaal sprake is van fraude?

Graag zien deze leden een precies overzicht van de verschillen in sanctietoepassing, vervolging en aangifte tegemoet, met daarbij een overzicht van het verschil in boete.

De leden van de PvdA-fractie hechten eraan dat in de nieuwe situatie de rechtsgang in de sociale zekerheid voor de premie-inning van de Belastingdienst geen enkelvoudige wordt.

Zij verwerpen ook een tijdelijk enkelvoudige rechtsgang in afwachting van de ingangsdatum van de al aanhangige wet 29 251 die de twee instanties voor de belastingwet introduceert.

Zij verzoeken de regering de regelgeving hierop aan te passen. Welke waarborgen zijn er dat de in 2003 gerealiseerde opbrengst van de looncontroles 100 mln.in de volgende jaren weer gerealiseerd wordt? In welke mate zal er straks nog sprake zijn van bedrijfsbezoeken voor fraudepreventie en bestrijding zoals het UWV dat deed? De Belastingdienst kent sinds enige tijd een een minder intensieve wijze van opsporing.

Wat was het rendement kosten verhouding in 5 jaar geleden en wat is het nu bij de Belastingdienst? Steekt de opbrengst van de looncontrole en fraude opbrengst daarvan niet schamel af ten opzicht van het intensievere systeem van het UWV? Welke percentages gaat de regering hanteren om de rechtmatigheid van het inningsresultaat te toetsen.1% op 0,5%.Wat is in geld het verschil?

Wat wordt de uiteindelijke formatie en werkwijze van de Belastingdienst inzake looncontroles in vergelijking met de huidige controles? Graag zien zij een precies overzicht tegemoet.Gaat de Belastingdienst met dezelfde frequentie bedrijfsbezoeken uitvoeren als thans het geval is? Zo nee waarom niet?

Waarom is het Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (hierna; SIOD) niet bij de werkgeversfraude betrokken? Zijn de UWV-adviezen ter zake allen opgevolgd? Zo nee waarom niet?

De leden van de VVD-fractie vragen waarom er niet – op advies van de UWV – een regeling getroffen is om het SIOD ook bij werkgeversfraude te betrekken?

3.7 Invordering

De leden van de CDA-fractie vragen hoe de regering het nieuw in te voeren instrument van kwijtschelding van premies verenigt met het uitgangspunt in verzekeringen dat zonder premie geen recht op uitkering ontstaat.Kan nader toegelicht worden waarom van dit principe afgeweken wordt?

3.8 Overige aspecten

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan ingaan op de kritiek van VNO-NCW die aangeeft dat het systeem van eerstedags-melding geheel niet in de systematiek en infrastructuur van het wetsvoorstel Walvis past.Reden hiervoor is dat het wetsvoorstel Walvis is gericht op het periodiek, structureel aanleveren van een uitgebreide gegevensset door de werkgever over de verloonde periode.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de eerstedags-melding voor de uitzendbranche niet leidt tot een beperking in de bedrijfs-voering.Kunnen uitzendkrachten nog wel direct aan de slag, of dient hoe dan ook eerst een eerstedagsmelding plaats te vinden? Wil de regering reageren op het sterk afwijzende commentaar van VNO/NCW op dit onderdeel? Bij de behandeling van de Wet Walvis heeft de minister van

Sociale Zaken en Werkgelgenheid gesteld dat, om de eerstedagsmelding te realiseren, de Invoeringswet WFSV via een nota van wijziging zal worden gewijzigd.Deze nota van wijziging zal voor 15 juni aanstaande bij de Kamer worden ingediend.In de toelichting op het voorliggende wetsvoorstel staat dat de Wfsv daartoe zal worden gewijzigd.Welk wetsvoorstel zal nu worden aangepast?

4 Polisadministratie en gegevensverkeer

4.1 Inleiding

De leden van de CDA-fractie vragen hoe de Fi-base wordt geïntegreerd met de polisadministratie.Welke overgangskosten zijn daarmee gemoeid en welke besparingen leveren die op? Wie is er verantwoordelijk voor de Fi-base, het ministerie van Financiën of het Ministerie van SZW? Zij vragen of er door de polisadministratie de mogelijkheid ontstaat dat de gemeenten zicht krijgen op de AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW, zodat zij zonodig actief bijstand kunnen verlenen? De leden van de CDA-fractie nemen aan dat het UWV het vragen van gegevens bij werknemers en werkgevers beperkt zodra de polisadministratie, ook binnen de periode van twee jaar, voldoende kwaliteit heeft.

De leden van de PvdA-fractie vragen of apart voor de polisadministratie een overzicht kan worden gegeven van de daaraan verboden administratieve lastenverlichting en verzwaring en invoerings- en investeringskosten? Rechtvaardigen deze kosten de baten van een dergelijke omvangrijke administratie ten behoeve van een relatief beperkt aantal nieuwe uitkeringsgerechtigden?

Blijft de Fi-base bestaan nadat de polisadministratie operationeel is geworden?

Is overwogen om in plaats van een aparte polisadministratie, de fi-base aan te vullen met nominatieve gegevens? Welke voor- en nadelen heeft dit alternatief? Kan een inschatting gemaakt worden van de besparingen op de administratieve lasten en de uitvoeringskosten van dit alternatief? Hoe actueel is de polisadministratie? Kan het voorkomen dat een werknemer die aan het begin van de maand op staande voet wordt ontslagen, 2 maanden moet wachten op uitkering, omdat (bij een juiste elektronische aangifte) de gegevens pas aan het eind van de maand worden aangeleverd en gedurende de daaropvolgende maand worden verwerkt? Dwingt deze situatie tot de extra uitvraag bij de werkgever? Welke andere partijen kunnen gebruik maken van de gegevens van de polisadministratie? Welke administratieve lastenverlichting brengt dit met zich voor de werkgever? Blijven de SVB, de ziekenfondsen en het CBS hun eigen administratie voeren en apart gegevens opvragen bij de werkgevers?

In hoeverre sluit dit aan bij de doelstellingen van de Rijksbrede ICT-agenda: «Een belangrijk speerpunt daarbij is de invoering van het principe van eenmalige gegevensverstrekking.Dat betekent dat van burgers en bedrijven bepaalde gegevens niet meer (mogen) worden gevraagd als die al beschikbaar zijn binnen de overheid». Hebben deze instanties aangeven in welke mate zij gebruik zullen maken van de mogelijkheid om een deel van hun gegevens te laten verwerken via de Polisadministratie?

De leden van de VVD-fractie merken op dat in de toelichting op het wetsvoorstel Wfsv is opgenomen dat de polisadministratie als opvolger van de verzekerdenadministratie wordt ingericht door het UWV en wordt verankerd in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Kan de regering in dat kader ingaan op de kritiek van VNO-NCW die

aangeeft dat de uitvraag voor een uitkering, afgezien van gevallen die gebruik maken van de vangnetbepalingen en de uitzendbranche, niet meer aan de orde is gezien de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek? Daarbij komt – volgens VNO-NCW – dat de groep van WAO-uitkeringsgerechtigden door nieuwe wetgeving wordt teruggedrongen en gedeeltelijk onder de verlengde loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is gebracht.Er wordt in feite een actuele polisadministratie opgezet van alle ongeveer zeven miljoen verzekerden, ten behoeve van gegevens die nodig zijn voor circa 125 000 nieuwe WAO-en WW-gerechtigden.Het is daarom de vraag of alle moeite en geld die gestoken moet worden in het ontwikkelen en up to date houden van een polisadministratie van de voorgestelde omvang dit doel rechtvaardigt.De aan het woord zijnde leden willen hierop graag een reactie van de zijde van de regering.De leden van de VVD-fractie vragen de regering een limitatieve opsomming te geven van de gegevens die in de polisadministratie zullen worden opgenomen? Dit om te voorkomen dat meer gegevens worden uitgevraagd bij werkgevers dan strikt noodzakelijk.Dit zou immers kunnen leiden tot een administratieve lastenverzwaring voor werkgevers.

Deze leden vragen wat er concreet wordt bedoeld met het afbouwen van de extra gegevensuitvraag bij de werkgever en welke periode gemoeid is met deze afbouw? Met betrekking tot de gegevensverstrekking aan derden wordt in de toelichting opgemerkt dat beoogd wordt ook andere bestuursorganen bepaalde gegevens uit de polisadministratie te laten (her)gebrui-ken, wanneer dit de administratieve lasten van burgers en bedrijven vermindert of de fraudebestrijding door en dienstverlening van de overheid bevordert.Om deze doelstellingen mogelijk te maken, zal de gegevensset van de polisadministratie zodanig worden gedefinieerd dat hergebruik van de geregistreerde gegevens door andere bestuursorganen optimaal mogelijk is.Kan de regering aangeven welke bestuursorganen hier bedoeld worden en is het ook mogelijk dat gemeenten toegang tot deze bestanden krijgen teneinde de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen in de toekomst te kunnen toetsen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de voorwaarden die worden gesteld aan de polisadministratie in verhouding staan tot het beoogde doel.Kan de regering een limitatieve opsomming geven van de gegevens die daarin moeten worden opgenomen? Zij verwijzen naar het commentaar op het wetsvoorstel van VNO/NCW van 19 mei 2004, waarin ook wordt gesteld dat hergebruik van de polisgegevens voor de uitkeringsverstrekking door UWV voor werkgevers slechts een zeer geringe administratieve lastenverlichting oplevert.Wil de regering reageren op de suggestie de relevante salarisstroken als basis voor het verkrijgen van een uitkering te laten dienen? Als dit geen reële optie is, verzoeken de leden van de fractie van de ChristenUnie de regering een nadere onderbouwing te geven van het algemene nut van de voorgestelde polisadministratie.

Deze leden informeren of de met Walvis beoogde gesloten bedrijfsvoering zal leiden tot een administratieve lastenvermindering voor werkgevers, gelet op het feit dat uitvraag voor WW en WAO in een aantal situaties nodig blijft.

4.2 Gegevensstromen

De leden van de CDA-fractie vragen waarop het uitvalspercentage van 2% gebaseerd is bij de aangifte.Bij welke vergelijkbare operaties is een dergelijk laag uitvalspercentage geconstateerd in het begin van de operatie?

De leden van de PvdA- en de VVD-fractie merken op dat bij een juiste elektronische aangifte de verwerking van de gegevens 2 maanden en 5 dagen kost.Hoe lang is deze periode bij een onjuiste elektronische aangifte? Waarop is het percentage van 2% uitval gebaseerd? Zijn de ervaringen in de praktijk met uitvalpercentages bij vergelijkbare operaties van enige omvang niet veel hoger?

4.3 Rechten en plichten van verzekerde

De leden van de CDA-fractie vragen welk minimumniveau van rechtsbescherming volgens de regering minimaal gehandhaafd dient te worden? Welke beslistermijn hoort hierbij?

Kan in plaats van een meldingsplicht zonder directe gevolgen niet volstaan worden met het verzoek aan werknemers om bij ontvangst van het verzekeringsbericht eventuele onjuistheden te melden? Wat voegt een meldingsplicht toe aan zo’n verzoek?

Als een werknemer niet van dit recht gebruik maakt, kan zij/hij dan bij optreden van het verzekerde risico alsnog een correctie doorgeven? Welke manieren heeft de werknemer om zich te vergewissen van de juistheid van het verzekeringsbericht? Is er een wettelijke verplichting van de kant van de werkgever om tijdig alle informatie aan de werknemer te verschaffen, die op het verzekeringsbericht staat? Is een concept-verzekeringsbericht al beschikbaar?

4.4 Sofinummers

De leden van de PvdA-fractie vragen hoe breed de regering het sofi-nummer gaat uitzetten.Gaat het ook door private partijen gebruikt worden? Hoe onderscheid het sofi-nummer zich van het burgeridentificatienummer? Welke bescherming wordt in beide administraties geboden? Kent de regering het Belgische systeem waarbij de rechtsbescherming voor de burger als het om privacy gaat beter is dan de Nederlandse terwijl dat niet ten koste gegaan is van de uitwisselbaarheid voor de invoering van de Kruispuntbak en de bescherming daarom heen? Welke elementen uit het Belgische systeem zouden tot verbetering van de Nederlandse systemen kunnen leiden?

 • 5. 
  Het ministeriële toezicht

De leden van de PvdA-fractie menen dat ook bij de Belastingdienst er sprake zou moeten zijn van onafhankelijk op afstand staand toezicht. Daarnaast menen zij dat de IWI in staat moet zijn onderzoek te doen binnen de Belastingdienst in het kader van haar inspectiefunctie vanwege de nauwe samenhang met het andere deel van haar toezichttaak in SUWI. Deze leden vragen de regering om een nadere toelichting.

 • 6. 
  Implementatie

6.1 Gevolgen voor het personeel

Tijdens de wetsbehandeling WALVIS zijn door de leden van de PvdA-fractie een fors aantal vragen gesteld over de overheveling van personeel. Het feit dat leidinggevende functie niet overgeheveld zou worden.De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegde toe in de nota naar aanleiding van het verslag een uitgebreide toelichting te geven.De leden van de PvdA-fractie hebben de volgende vragen:

Is het waar dat maar 10% van de looninspecteurs van het UWV overgaat naar de Belastingdienst? Dat er (nagenoeg) geen leidinggevende overgaan? Hoe kan een jaarlijkse opbrengst van de looncontrole van 90 mln. gerealiseerd worden als het personeel en de expertise ontbreekt? Moet de

totale opbrengst van 100 mln.van de Wfsv wetsvoorstel niet met 90 mln. verlaagd worden vanwege het beëindigen van een groot aantal van deze controles?

Hoeveel looninspecteurs kent het UWV thans? Welke percentage van de looninspecteur heeft HBO-niveau en welk percentage MBO-niveau? Hoeveel leidinggevenden zijn er?

Hoeveel personen van elke categorie gaan over naar de Belastingdienst? Welke waarborgen zijn er dat de in 2003 gerealiseerde opbrengst van de looncontroles € 100 mln in de volgende jaren weer gerealiseerd wordt? Wat wordt de uiteindelijke formatie en werkwijze van de Belastingdienst betreffende looncontroles in vergelijking met de huidige controles? Gaarne zien deze leden een precies overzicht tegemoet.Gaat de Belastingdienst met dezelfde frequentie bedrijfsbezoeken uitvoeren als thans het geval is? Zo nee waarom niet?

Waarom is in de wet niet dezelfde bepaling opgenomen die wel in de SUWI-wet artikel 21 is bepaald namelijk dat de Belastingdienst de rechten en plichten moet overnemen die het UWV heeft met haar werknemers die overgaand met het werk mee? Is de regering als nog bereid deze bepaling op te nemen? Is de regering bereid de werknemers van het UWV de zelfde rechtsbescherming (WOVON) te bieden als zij bood bij de SUWI samenvoeging van uitkeringsorganen? Is er een sociaal akkoord gesloten?Zal er sprake zijn van gedwongen ontslagen? Wat is de status van 700 sollicita-tierechten?Wat gebeurt er met het achterblijvende personeel?Is de regering bereid het overtollige personeel de status te geven van herplaatsingkandidaat binnen de rijksoverheid? Krijgt het UWV-personeel voorrang bij andere overheidswervingen zoals die van de Arbeidsinspectie? Hoe zit het met de spreiding van werknemers die bij het UWV weg moeten? Worden de aantallen evenredig over het land verspreid of blijft een fors deel uit het westen in dienst dan wel overgaan naar de Belastingdienst? Moeten het noorden zuiden en oosten van het land binnen het UWV naar evenredigheid of extra mee inleveren? Graag zien de leden van de PvdA-fractie een overzicht tegemoet.

De leden van de VVD-fractie verzoeken de regering aan te geven hoe omgegaan wordt met personeel van het UWV dat na de operatie WALVIS en de Wfsv wellicht overbodig is geworden? Hoe wordt er voor gezorgd dat deze mensen wellicht bij de Belastingdienst (of een andere overheidsdienst) weer aan de slag kunnen?

In het commentaar van de medewerkers van het Team Uitzending van de afdeling Looninspectie van het UWV d.d. 24 mei 2004 wordt in het kader van de op handen zijnde taakoverdracht zorg uitgesproken over handhaving en kwaliteit, controle en afrekening oude jaren en personele conse-quenties.De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering hierop te reageren.

7 Financiële consequenties en gevolgen voor de administratieve lasten

7.1 Financiële consequenties

De leden van de PvdA-fractie merken op dat van verschillende zijden is aangegeven dat de geraamde besparingen scherp beïnvloed worden door de meest recente wijzigingen.De door de regering verstrekte actualisering van 28 april jl.(nr.28 219/28 371 nr.24) is echter zeer globaal van aard.In het actieplan administratieve vereenvoudigingen is voor juni een actualisering van de beoogde besparingen aangekondigd.De leden van de PvdA-fractie vragen een meer uitgewerkt en geactualiseerd overzicht van de beoogde besparingen.Voorts vragen deze leden hoe straks gemeten gaat worden of deze besparingen ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan

worden.Hoe en met welke frequentie zullen deze uitkomsten aan de Kamer worden voorgelegd?

De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering kan aangeven op welke wijze het liquiditeitstekort van 1.4 miljard in 2006 gedekt gaat worden.Op welke wijze zal het effect op de staatsschuld ondervangen worden? Worden de kosten waarvan de revenuen bij een deel van de werkgevers op anderen dan die werkgevers afgewenteld? Gaarne zien zij een toelichting tegemoet.

Kan de regering aangeven wat de kosten zullen zijn van het sociaal plan? Het verstrekte schema van besparingen laat jaarlijks wisselende besparingen zien.Wat is daarvan de oorzaak?

Zijn er kosten waar nog dekking voor gevonden moet worden? Zij er implementatiekosten die nog niet gedekt zijn?

In hoeverre wordt het huidige huisvestingsbudget van het UWV door deze operatie verlaagd? Welke toename is er bij de Belastingdienst in huisvestingskosten?

Welke uitgaven gaat de Belastingdienst doen voor de invoering van hun administratie? Waaruit worden die gedekt?

Waarom is geen inschatting gemaakt van de incidentele kosten van de invoering van de Wfsv, eventueel met een maximum – minimum indicatie zoals Actal heeft voorgesteld? Hoe hoog schat de regering de incidentele kosten voor de werkgevers?

De leden van de VVD-fractie constateren dat de regering een deel van de implementatiekosten ad € 189 mln.niet meeneemt.Het betreft € 25 mln. in 2004 en € 60 mln.in 2005, samen € 85 mln.Onduidelijk is hoe deze kosten worden gefinancierd.Het restant van de implementatiekosten wordt gedekt uit het transformatiebudget, waarmee wel rekening is gehouden in de begroting van de UWV.

Als de eerder genoemde besparingen al zijn ingeboekt, moet de regering extra dekking vinden om deze uitgaven te kunnen doen.Een alternatief is dat de kosten uit de voorziene opbrengsten worden geboekt.Maar daarbij geldt dan wel dat de «kosten voor de baten gaan».Of dit geld nu beschikbaar is, is niet duidelijk.

Ook is niet duidelijk waar dit bedrag op is gebaseerd, een onderbouwing wordt niet gegeven.

Worden de implementatiekosten gedekt uit de totale voorziene opbrengsten, of moet daar afzonderlijk dekking voor worden gevonden? Waar is het bedrag van € 189 mln.op gebaseerd? Kan hiervoor een onderbouwing worden gegeven?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de dekking van de implementatiekosten is geregeld.

7.2 Administratieve lastenverlichting

De leden van de CDA-fractie zien graag een apart overzicht van de administratieve lastenverlichtingen en verzwaringen, die gepaard gaan met de invoering van de polisadministratie als zodanig.Welke uitvraag van gegevens wordt overbodig bij invoering van de polisadministratie? Welke gegevensuitvraag zal nog plaatsvinden bij werkgevers als een werknemer werkloos, dan wel arbeidsongeschikt wordt? Zijn er situtaties denkbaar waarin geen uitvraag bij werkgevers plaatsvindt, als een van de laatste twee gevallen zich voordoet?

Tevens vragen zij wat de consequentie zouden zijn van het niet doorgaan van de nieuwe polisadministratie.

Waarvoor dient de extra uitbreiding van de PANA-aangifte door SUB? In hoeverre zijn er reeds afspraken gemaakt met werkgevers, servicebureaus en softwareleveranciers? Hoe schat de regering een soepele invoering in?

Het overzicht van financiële effecten wijkt af van de brief van 28 april van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een actualisering van de besparingen.De leden van de PvdA-fractie vragen een meer precieze calculatie waarbij ook rekening gehouden wordt met de minderopbrengst van premie vanwege verlaging inzet looncontroles.Verder vragen zij naar de wijze waarop deze besparingen zullen worden verantwoord.

Zowel de leden van de PvdA- als de VVD-fractie vragen of de berekeningen van de administratieve lasten, gebaseerd op het onderzoeksmodel van het EIM zijn uitgevoerd door de betrokken organisaties UWV en de Belastingdienst zelf? Zijn deze berekeningen nog door een derde (onafhankelijke) instantie getoetst?

Zijn in de berekeningen van de administratieve lastenverlichting, de voordelen van SUWI meegenomen?

De besparingen en invoeringskosten zijn voor beide organisaties (UWV en Belastingdienst) taakstellend.Zullen tegenvallers worden gecompenseerd door verhoging van de premies werknemersverzekeringen? Dienen de gegevens over de administratieve lastenverzwaring voor de werkgevers door het PANA bericht (laatste cijfer 60 mln) bijgesteld te worden naar aanleiding van het laatste ontwerp PANA-bericht? De leden van de PvdA-fractie vragen welke PM-posten zijn opgenomen.

De regering geeft aan dat er implementatiekosten voor werkgevers aan het wetsvoorstel verbonden zijn.De leden van de VVD-fractie vragen de regering schematisch aan te geven waar deze implementatiekosten betrekking op hebben en kwantificeren hoeveel de implementatiekosten voor de werkgever zullen zijn.Kan de regering daarbij een onderscheid maken tussen de kleine werkgever en de grote werkgever? De Raad van State geeft aan – teneinde het inzicht in de uiteindelijke resterende administratieve lastenverlichting en verzwaring te vergroten – in een gedetailleerd schema alle uit het wetsvoorstel en de Walvis- operatie voortvloeiende wijzigingen voor werkgevers op te nemen en financieel te kwantificeren.De regering heeft deze informatie toegezegd.De leden van de VVD-fractie vragen de regering aan te geven wanneer de Kamer deze informatie toegestuurd zal krijgen?

Blijft ingeval van een aanvraag voor WW- of WAO-uitkering gegevens-uitvraag bij de werkgever nodig (in verband met verwijtbaarheid en reïntegratieinspanningen)? Is hiermee rekening gehouden bij de berekening van de administratieve lastenverlichting van 45 mln, als gevolg van de gesloten bedrijfsvoering? Vraag het UWV deze informatie rechtstreeks aan de werkgevers of loopt deze uitvraag en de informatie verstrekking door de werkgever via de Belastingdienst? Is het juist wat het UWV stelt in reactie op het rapport van de IWI, dat de opgevoerde (toen nog) 35 mln lastenverlichting (uit de gesloten bedrijfsvoering) niet wordt gerealiseerd door Walvis en WFSV, maar door aanpassing van het begrip maatman-loon in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten? Door Actal is in het advies over het wetsvoorstel opgemerkt dat men meent dat departementen inzicht moeten kunnen geven in de incidentele kosten voor werkgevers, eventueel met een minimum-maximum indicatie. Actal pleit daarnaast voor duidelijkheid over wat het kabinet doet om deze kosten zo laag mogelijk te houden.In dit verband vragen de leden van de VVD-fractie zich af waarom er geen inschatting is gemaakt van incidentele kosten van de invoering van de Wfsv, eventueel met een minimum-maximum indicatie, zoals ook door Actal is voorgesteld? Hoe hoog schat de regering de incidentele kosten voor werkgevers in? Welke concrete acties onderneemt de regering om de incidentele kosten zo laag mogelijk te houden?

7.3 Premie-en inkomenseffecten van loontijdvakkensystematiek

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering in kan gaan op de inkomenseffecten die onderhavig wetsvoorstel met zich meebrengt.De regering spreekt over percentages mensen die er iets op vooruit en iets op achteruit zullen gaan, maar kan de regering per inkomensgroep ook kwantitatief duiden wat de inkomenseffecten van het wetsvoorstel zullen zijn?

 • 8. 
  Artikelsgewijs

Artikel 2.2.3.3.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om aandacht voor de nadelen van het wijzigen van de premiepercentages op een ander tijdstip dan 1 januari, zoals extra administratieve lasten.Wat verzet zich ertegen die mogelijkheid te schrappen?

De voorzitter van de commissie, Hamer

Adjunct-griffier van de commissie, Esmeijer

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.