Motie inzake verlaging van de kostprijs voor producten uit de intensieve veehouderij - Toekomst van de intensieve veehouderij

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 28973 - Toekomst veehouderij.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Toekomst van de intensieve veehouderij; Motie inzake verlaging van de kostprijs voor producten uit de intensieve veehouderij 
Document­datum 07-06-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST76963
Kenmerk 28973, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

28 973

Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 7 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kostprijs voor producten uit de intensieve veehouderij wordt beïnvloed door de overheid en door overheidsingrijpen;

overwegende, dat een lage kostprijs van levensbelang is voor een innovatieve, diervriendelijke veehouderij die op het gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieugebruiksruimte stappen vooruit zet;

verzoekt de regering, voor de volgende begrotingsbehandeling, in overleg met de sector met een plan van aanpak te komen zodat de direct of indirect bepaalde kosten substantieel omlaag worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Oplaat

Van der Vlies

Slob

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.