Nader gewijzigd amendement voor invoering van een systeem van gereguleerde toegang tot gasnetten in de Gaswet (analoog aan het reeds bestaande systeem in de Elektriciteitswet) - Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 september 2018
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 372

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG i, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 i (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG i (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer)

Nr. 62

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HESSELS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 58

Ontvangen 3 juni 2004

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

0I

Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

Na punt 1. wordt een nieuw punt ingevoegd, luidende: 1a. In het eerste lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «met uitzondering van de leidingen, hulpmiddelen en installaties van een afnemer die gelegen zijn binnen een terrein dat eigendom is van deze afnemer en die uitsluitend dienen voor het transport van gas voor eigen verbruik door die afnemer of voor verbruik door anderen die op dat terrein gevestigd zijn» vervangen door: behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen zijn gelegen binnen de installatie van een afnemer.

I

Artikel II, onderdeel P, komt te luiden:

Artikel 11 vervalt.

Artikel II, onderdeel Q komt te luiden:

Q

Het opschrift van paragraaf 2.2 komt te luiden: De tarieven en voorwaarden voor transport.

P

III

Artikel II, onderdeel R komt te luiden: R

De artikelen 12 en 13 worden vervangen door de volgende artikelen:

Artikel 12

 • 1. 
  Bij ministeriėle regeling worden regels gesteld met betrekking tot de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in de artikelen 12a en 12b.
 • 2. 
  De directeur brengt advies uit over het ontwerp van de in het eerste lid bedoelde regels.
 • 3. 
  Een krachtens het eerste lid vastgestelde ministeriėle regeling wordt met het daarover uitgebrachte advies van de directeur aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De ministeriėle regeling treedt in werking op een tijdstip dat nadat zes weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat de inwerkingtreding van de ministeriėle regeling bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide Kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de ministeriėle regeling ingetrokken.

Artikel 12a

Met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de directeur een voorstel met betrekking tot de door hen jegens netgebruikers te hanteren tariefstructuren dat de elementen en wijze van berekening beschrijft van het tarief waarvoor transport van gas, met inbegrip van invoer, uitvoer en doorvoer van gas, de met het transport ondersteunende diensten ten behoeve van netgebruikers en het gebruik van een of meer installaties van het verwante bedrijf zullen worden doorgevoerd en van het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransport uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken.

Artikel 12b

Met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de directeur een voorstel voor de door hen jegens netgebruikers te hanteren voorwaarden met betrekking tot:

 • a. 
  de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de gastransportnetten, het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van gas over het gastransportnet;
 • b. 
  de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het meten van gegevens betreffende het transport van gas en de uitwisseling van meetgegevens;
 • c. 
  de kwaliteitscriteria waaraan netbeheerders moeten voldoen met betrekking tot hun dienstverlening;
 • d. 
  de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering geeft aan de hem op grond van artikel 10a lid 1, opgedragen taken;
 • e. 
  de gebiedsindeling van de netbeheerders;
 • f. 
  de regeling van samenwerking tussen de netbeheerders ten aanzien

van de uitvoering van de taken als opgenomen in de artikelen 10 en 10a alsmede het waarborgen van het netbeheer van alle netten en het transport van gas in buitengewone omstandigheden.

 • 2. 
  In de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden in ieder geval regels gesteld omtrent:
 • a. 
  de eisen, met inbegrip van veiligheidseisen, waaraan het technisch ontwerp en de exploitatie van leidingen en installaties tenminste moet voldoen voor aansluiting van die leidingen en installaties op het gastrans-portnet van een netbeheerder en de installaties van een verwant bedrijf dat diensten levert die noodzakelijk zijn voor uitvoering van het transport van gas;
 • b. 
  de toedeling van transportcapaciteit, inclusief de transportcapaciteit voor invoer, uitvoer en doorvoer van gas;
 • c. 
  de door een netbeheerder aan te houden reservecapaciteit beschikbaar voor transport van gas.
 • 3. 
  In de voorwaarden, bedoeld in onderdeel c, worden in ieder geval regels gesteld omtrent:
 • a. 
  de technische specificaties waaraan de netbeheerder tenminste moet voldoen;
 • b. 
  het binnen een redelijke termijn verhelpen van storingen in het transport van gas;
 • c. 
  de klantenservice;
 • d. 
  het, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 81tot en met 81d, voorzien in compensatie bij storingen.

Artikel 12c

 • 1. 
  De netbeheerder van het landelijk gastransportnet of ten minste een derde van het aantal overige netbeheerders kan de gezamenlijke netbeheerders verzoeken met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels een voorstel te doen tot wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden bedoeld in de artikelen 12a en 12b onder opgave van de redenen die naar zijn oordeel een dergelijke wijziging noodzakelijk maken.
 • 2. 
  Indien naar zijn oordeel wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden bedoeld in de artikelen 12a en 12b noodzakelijk is, zendt de directeur met inachtneming van de in artikel 12 bedoelde regels een ontwerp van het besluit tot wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden aan de gezamenlijke netbeheerders en de representatieve organisaties van netgebruikers.
 • 3. 
  In een voorstel of een ontwerp van een besluit tot wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden worden die onderdelen bedoeld in artikel 12a of 12b opgenomen waarvan wijziging wordt verzocht.

Artikel 12d

 • 1. 
  De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren en de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 12a, 12b en 12c, eerste lid.
 • 2. 
  In de voorstellen die aan de directeur worden gezonden, geven de gezamenlijke netbeheerders aan welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die de organisaties, bedoeld in het eerste lid, naar voren hebben gebracht.

Artikel 12e

 • 1. 
  De eerste maal na inwerkingtreding van dit artikel zenden de gezamenlijke netbeheerders de voorstellen met betrekking tot de

tariefstructuren of de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 12a en 12b, aan de directeur binnen zes kalendermaanden na inwerkingtreding van dit artikel.

 • 2. 
  De gezamenlijke netbeheerders zenden een voorstel met betrekking tot de wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden aan de directeur binnen 12 weken na het tijdstip waarop een verzoek als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, wordt gedaan.
 • 3. 
  De gezamenlijke netbeheerders en de representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt kunnen hun zienswijze op een ontwerp van een besluit tot wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden aan de directeur kenbaar maken binnen twaalf weken na het tijdstip waarop het ontwerp van het besluit op grond van artikel 12c, tweede lid, aan hen is gezonden.

Artikel 12f

 • 1. 
  De directeur stelt de tariefstructuren en de voorwaarden vast met inachtneming van:
 • a. 
  het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders als bedoeld in artikel 12a, 12b of 12c en de resultaten van het overleg, bedoeld in artikel 12d;
 • b. 
  het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiėnisch verantwoord functioneren van de gasvoorziening;
 • c. 
  het belang van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de gasmarkt;
 • d. 
  het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van netgebruikers;
 • e. 
  het belang van een goede kwaliteit van dienstverlening van netbeheerders, en
 • f. 
  het belang van het op een objectieve, transparante en niet-discriminatoire wijze in evenwicht houden van het landelijk gastrans-portnet en op een wijze die de kosten weerspiegelt;
 • g. 
  de in artikel 12 bedoelde regels.
 • 2. 
  De directeur stelt de voorwaarden niet vast dan nadat hij zich ervan vergewist heeft dat de voorwaarden de interoperabiliteit van de netten garanderen en objectief, evenredig en niet discriminerend zijn, alsmede voor zover dat op grond van de notificatierichtlijn noodzakelijk is, aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen in ontwerp zijn meegedeeld en de van toepassing zijnde termijnen, bedoeld in artikel 9 van richtlijn 98/34/EG i van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 april 1998, betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 204), zijn verstreken.
 • 3. 
  Indien een voorstel als bedoeld in artikel 12, 12a of 12b naar het oordeel van de directeur in strijd is met het belang, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, c, d, e of f of met de eisen, bedoeld in het tweede lid, draagt de directeur de gezamenlijke netbeheerders op het voorstel onverwijld zodanig te wijzigen dat deze strijd wordt opgeheven. Artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
 • 4. 
  Indien de gezamenlijke netbeheerders niet binnen vier weken het voorstel wijzigen overeenkomstig de opdracht van de directeur, bedoeld in het derde lid, stelt de directeur de tariefstructuren of de voorwaarden vast onder het aanbrengen van zodanige wijzigingen dat deze in overeenstemming zijn met de belangen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met f, en met de eisen, bedoeld in het derde lid.

Artikel 12g

 • 1. 
  Nadat de termijn, bedoeld in artikel 12e, is verstreken, stelt de directeur van de dienst de tariefstructuren of de voorwaarden vast met

inachtneming van de voorstellen van netbeheerders en van artikel 12f, eerste, tweede en derde lid. Indien een voorstel als bedoeld in artikel 12f niet binnen de daarbij aangegeven termijn aan de directeur is gezonden, stelt deze de tariefstructuur of de voorwaarden uit eigen beweging vast met inachtneming van artikel 12f, eerste, tweede en derde lid.

 • 2. 
  Indien de gezamenlijke netbeheerders niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 12f, derde lid, hun zienswijze op een ontwerp van een besluit als bedoeld in dat artikel aan de directeur kenbaar maken, stelt deze het besluit tot wijziging van de tariefstructuren of de voorwaarden uit eigen beweging vast met inachtneming van artikel 12f, eerste en derde lid.

Artikel 12h

 • 1. 
  De directeur kan op aanvraag bij beschikking een ontheffing verlenen van de tariefstructuren en de voorwaarden. Bij zijn beslissing neemt de directeur de belangen als bedoeld in artikel 12f, eerste lid, onderdelen b tot en met f, in acht.
 • 2. 
  De directeur stelt beleidsregels op met betrekking tot de procedure voor aanvraag van een ontheffing. De directeur kan de voorschriften en de opgelegde beperkingen wijzigen.
 • 3. 
  De directeur kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing. De directeur kan de voorschriften en opgelegde beperkingen wijzigen.
 • 4. 
  De directeur trekt de ontheffing in op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de houder van de ontheffing.
 • 5. 
  De directeur kan de ontheffing intrekken, indien:
 • a. 
  de houder van de ontheffing de aan de ontheffing verbonden voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;
 • b. 
  de houder van de ontheffing bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;
 • c. 
  de directeur, gelet op de belangen bedoeld in artikel 12f, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van oordeel is dat intrekking van de ontheffing noodzakelijk is.
 • 6. 
  Een op grond van dit artikel genomen beschikking wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 12i

 • 1. 
  De tariefstructuren en de voorwaarden treden in werking op een door de directeur te bepalen datum en gelden voor onbepaalde tijd.
 • 2. 
  Van de besluiten betreffende de vaststelling van de tariefstructuren en de voorwaarden alsmede de wijziging daarvan wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
 • 3. 
  Iedere netbeheerder legt een exemplaar van de tariefstructuren en de voorwaarden voor een ieder ter inzage in al zijn vestigingen.
 • 4. 
  Na de vaststelling van de voorwaarden gelden deze als minimumeisen voor de technische veiligheid en voor het technisch ontwerp en de exploitatie van de installaties en netten, bedoeld in artikel 9 van de richtlijn.

Artikel 13

 • 1. 
  Bij ministeriėle regeling worden regels gesteld met betrekking tot de berekeningsmethodiek van de tarieven en voorwaarden voor toegang tot LNG-installaties. In de voorwaarden worden in ieder geval regels gesteld omtrent:
 • a. 
  het voorzien van een aansluiting op de LNG-installatie;
 • b. 
  het uitvoeren van LNG-activiteiten ten behoeve van een derde;
 • c. 
  het meten van gegevens betreffende LNG-activiteiten, de uitwisseling van gegevens en de erkenning van meetbedrijven;
 • d. 
  de dienstverlening van LNG-bedrijven aan derden;
 • e. 
  de door het LNG-bedrijf te hanteren technische specificaties.
 • 2. 
  Een LNG-bedrijf stelt jaarlijks voor 1juli de berekeningsmethodiek van de tarieven en de voorwaarden vast die het in het volgende kalenderjaar wil hanteren voor het verlenen van toegang tot de LNG-installatie, alsmede voor het verrichten van die toegang ondersteunende diensten. De voorwaarden van een LNG-bedrijf zijn redelijk, transparant en niet discriminerend.
 • 3. 
  Het LNG-bedrijf zendt de door hem vastgestelde berekeningsmethodiek van de tarieven en de voorwaarden onverwijld ter goedkeuring aan de directeur.
 • 4. 
  De directeur beslist binnen een termijn van drie maanden na ontvangst omtrent de goedkeuring van de berekeningsmethodiek en de voorwaarden. De directeur onthoudt zijn goedkeuring aan de berekeningsmethodiek en de voorwaarden als zij naar zijn oordeel niet in overeenstemming zijn met de krachtens het eerste lid gestelde eisen.
 • 5. 
  Indien de directeur niet binnen een termijn, genoemd in het vierde lid, omtrent de goedkeuring heeft beslist, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.
 • 6. 
  Indien de directeur zijn goedkeuring aan de berekeningsmethodiek van de tarieven en de voorwaarden heeft onthouden, stelt het LNG-bedrijf de berekeningsmethodiek van de tarieven en voorwaarden zo spoedig mogelijk opnieuw vast, met inachtneming van de aanwijzingen die de directeur hem heeft gegeven in zijn beslissing tot onthouding van goedkeuring, en zendt het de berekeningsmethodiek van de tarieven en de voorwaarden wederom onverwijld ter goedkeuring aan de directeur. Het vierde, vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
 • 7. 
  De berekeningsmethodiek van de tarieven en voorwaarden treden in werking op 1januari van het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben. Indien zij op die datum nog niet zijn goedgekeurd, treden zij in werking op de dag waarop het besluit tot goedkeuring in werking is getreden. In het geval, bedoeld in de vorige volzin, gelden tot de dag waarop het besluit tot goedkeuring in werking treedt, de berekeningsmethodiek van de tarieven en voorwaarden die golden in het voorafgaande kalenderjaar.
 • 8. 
  Het LNG-bedrijf publiceert op een geschikte wijze de goedgekeurde berekeningsmethodiek van de tarieven, de voorwaarden en de tarieven, voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan. Het LNG-bedrijf legt een exemplaar van de goedgekeurde berekeningsmethodiek van de tarieven, de voorwaarden en de tarieven voor een ieder ter inzage in al zijn vestigingen.

IV

Artikel II, onderdeel S, komt te luiden:

Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1. 
  Artikel 14, eerste lid komt te luiden:
 • 1. 
  Behoudens artikel 15 is een netbeheerder verplicht, in voorkomend geval tezamen met een verwant bedrijf, degene die daarom verzoekt een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hem beheerde gastransportnet en van een of meer installaties van het verwante bedrijf ten behoeve van de verzoeker transport van gas en de dat transport onderscheidenlijk die activiteiten ondersteunende diensten te verrichten tegen een tarief alsmede tegen voorwaarden die in overeenstemming zijn met de artikelen 12f en 81c.

S

 • 2. 
  Artikel 14, tweede lid vervalt.
 • 3. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Een netbeheerder hanteert voorwaarden die redelijk, transparant en niet discriminerend zijn.
 • 4. 
  Het zesde lid komt te luiden:
 • 6. 
  Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing op een afnemer, als bedoeld in artikel 43, eerste lid.
 • 5. 
  Het zevende lid komt te luiden:
 • 7. 
  De artikelen 236 en 237 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn mede van toepassing op voorwaarden in overeenstemming met afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, die rechtspersoon zijn of handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

V

Na artikel II, onderdeel S, wordt ingevoegd een nieuw onderdeel, dat komt te luiden:

Sa

Na artikel 14 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:

Artikel 14a

 • 1. 
  Behoudens artikel 15 is een LNG-bedrijf verplicht, in voorkomend geval tezamen met een verwant bedrijf, aan degene die daarom verzoekt een aanbod te doen met behulp van de door hem beheerde LNG-instal-latie en van één of meer installaties van het verwante bedrijf, ten behoeve van verzoeker LNG-activiteiten en de die activiteiten ondersteunende diensten uit te voeren. Het aanbod bevat een tarief, berekend op basis van een berekeningsmethodiek die, en tegen voorwaarden die, in overeenstemming zijn met die welke overeenkomstig artikel 13 door de directeur zijn goedgekeurd.
 • 2. 
  Indien een LNG-bedrijf, een onjuiste toepassing geeft aan de overeenkomstig artikel 13 goedgekeurde berekeningsmethodiek en de voorwaarden, geeft de directeur dat bedrijf een bindende aanwijzing met betrekking tot de wijze waarop die berekeningsmethodiek en die voorwaarden behoren te worden toegepast.
 • 3. 
  Een LNG-bedrijf hanteert voorwaarden die redelijk, transparant en niet-discriminatoir zijn.
 • 4. 
  De artikelen 236 en 237 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn mede van toepassing op voorwaarden in overeenkomsten met afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, die rechtspersoon zijn of handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

VI

Artikel II, onderdeel T, wordt gewijzigd als volgt:

 • 1. 
  Punt 1 wordt vervangen door: 1: De aanhef komt te luiden:
 • 1. 
  Een netbeheerder, onderscheidenlijk een LNG-bedrijf, of in voorkomend geval een verwant bedrijf, kan weigeren het transport van gas, LNG-activiteiten of dat transport of die activiteiten ondersteunende diensten te verrichten indien:
 • 2. 
  Punt 2 komt te luiden:
 • 2. 
  In onderdeel a wordt de zinsnede «de in artikel 14, eerste lid, bedoelde installaties» vervangen door: «de in artikel 14a, eerste lid, bedoelde LNG-installaties onderscheidenlijk de installaties» en wordt na «hoeveelheid gas» ingevoegd: onderscheidenlijk de LNG-activiteiten.

VII

In artikel II, onderdeel V, vervalt artikel 17b.

VIII

Artikel II, onderdeel X, artikel 18h, twaalfde lid, komt te luiden:

 • 12. 
  Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de

Staatscourant. Van een beslissing bedoeld in het tiende lid wordt

mededeling gedaan in de Staatscourant.

IX

In artikel II, onderdeel HH, wordt de zinsnede «van de tarieven en van» vervangen door: de tariefstructuren en.

X

In Artikel II, onderdeel UU, artikel 60ad, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «12, vijfde lid, 13, eerste en tweede en vijfde lid,» vervangen door: 12e, eerste lid, 13, zevende lid,.

XI

Artikel II, onderdeel VV, artikel 61, komt te luiden:

Artikel 61

 • 1. 
  Tegen een op grond van deze wet genomen besluit, met uitzondering van een besluit op grond van de artikel 16 en 60ad, kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven.
 • 2. 
  Indien beroep wordt ingesteld tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 16 en 60ad is, in afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht, de rechtbank te Rotterdam bevoegd.
 • 3. 
  Voor zover een door de directeur genomen besluit, genomen op grond van de artikelen 12a, 12b, 81c en 82 aangemerkt wordt als algemeen verbindend voorschrift, kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven.
 • 4. 
  Een representatieve organisatie wordt geacht belanghebbende te zijn bij besluiten genomen op grond van deze wet.

XII

In artikel II, onderdeel WW, artikel 64, wordt in het tweede onderdeel na «netbeheerders,» ingevoegd: LNG-bedrijven,. en wordt de zinsnede «11, 13, 14,» vervangen door: 12f en 13,.

XIII

Artikel II, onderdeel CCC komt te luiden: CCC

Artikel 79 vervalt.

XIV

In artikel II, onderdeel DDD, artikel 80, vervalt de zinsnede: «als bedoeld in artikel 43, eerste lid,».

XV

 • 1. 
  In artikel II, onderdeel EEE, artikel 81b, eerste lid, vervalt de zinsnede: «als bedoeld in artikel 43, eerste lid,».
 • 2. 
  In artikel II, onderdeel EEE, artikel 81b, eerste lid, wordt, onder vernummering van de onderdelen b en c tot c en d, ingevoegd een nieuw onderdeel b, luidende:
 • b. 
  de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 12f,.
 • 3. 
  In artikel II, onderdeel EEE, artikel 81c, eerste lid, vervalt de zinsnede: «als bedoeld in artikel 43, eerste lid,».

XVI

Artikel II, onderdeel FFF wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 82 komt te luiden:

Artikel 82

 • 1. 
  De tarieven voor diensten ter uitvoering van de taken, genoemd in de artikelen 10 en 10a, worden vastgesteld overeenkomstig dit artikel.
 • 2. 
  Voor elke taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, genoemd in de artikelen 10 en10a stelt de directeur de methode van regulering vast, voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar, na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt en met inachtneming van het belang dat de doelmatigheid van de bedrijfsvoering op de meest doelmatige kwaliteit van de uitvoering van deze taken worden bevorderd.
 • 3. 
  De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zendt jaarlijks voor 1september aan de directeur een voorstel voor de tarieven voor uitvoering van de taken genoemd in de artikelen 10 en 10a, met inachtneming van de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 12f.
 • 4. 
  De directeur stelt de tarieven die kunnen verschillen voor de onderscheiden tariefdragers jaarlijks vast. De directeur stelt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt een doelmatigheidskorting vast. De directeur stelt de doelmatigheidskorting telkens vast voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaren. De doelmatigheidskorting heeft tot doel om een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen.
 • 5. 
  Artikel 81c tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
 • 6. 
  Indien een voorstel niet binnen de termijn, bedoeld in het derde lid aan de directeur is gezonden stelt deze de tarieven uit eigen beweging vast met inachtneming van dit artikel.
 • 7. 
  De door de directeur vastgestelde tarieven treden in werking op een door de directeur te bepalen datum en gelden tot 1januari van het jaar, volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven.
 • 8. 
  Indien op 1januari de tarieven voor het volgende jaar nog niet zijn vastgesteld, gelden de tarieven tot de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven voor het volgende jaar.
 • 9. 
  De netbeheerder van het landelijk gastransportnet publiceert de voor hem geldende tarieven op een geschikte wijze. Tevens legt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de voor hem geldende tarieven voor een ieder ter inzage in al zijn vestigingen.

XVII

Artikel II, onderdeel GGG vervalt. XVIII

Artikel II, onderdeel HHH vervalt.

XIX

In artikel II, onderdeel JJJ, artikel 85a, wordt de zinsnede «De artikelen 79 tot en met 85 zijn» vervangen door: Artikel 85 is.

XX

Artikel II, onderdeel LLL, artikel 88, wordt gewijzigd als volgt:

 • 1. 
  Het derde lid vervalt.
 • 2. 
  Het vierde lid vervalt. XXI

Artikel VII, wordt gewijzigd als volgt:

In het derde lid, wordt de zinsnede «13, eerste en vierde lid,» vervangen door: «13, tweede en vierde lid» en wordt de verwijzing naar «13, eerste lid,» vervangen door 13, tweede lid,.

Toelichting

Het systeem van gereguleerde toegang tot elektriciteitnetten heeft zich in de praktijk bewezen als een goed werkend en door alle betrokken partijen als wenselijk ervaren systeem. Daarnaast biedt een systeem van gereguleerde toegang tot gasnetten de kleinverbruikers de beste bescherming tegen onredelijke voorwaarden en tarieven. Het in de Elektriciteitswet 1998 neergelegde systeem wordt om deze redenen ook ingevoerd in de Gaswet. Het systeem in de Gaswet is inhoudelijk afgestemd op het systeem in de Elektriciteitswet 1998. Het beleidskader met betrekking tot voorwaarden en tarieven wordt bepaald door middel van bij ministeriėle regeling te stellen algemene regels onder controle van het parlement. Door de directeur Dte worden binnen dit beleidskader uitvoeringsbesluiten genomen met betrekking tot de tarieven en voorwaarden waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Vanwege de bijzondere positie van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet als systeembeheerder, gelijk de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wordt voor deze netbeheerder voorzien in een afwijkend systeem van tariefregulering.

Hessels Crone De Krom

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.