Nota van verbetering - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Deze nota van verbetering is onder nr. 5 toegevoegd aan wetsvoorstel 29529 - Wet financiering sociale verzekeringen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen); Nota van verbetering  
Document­datum 25-05-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST76495
Kenmerk 29529, nr. 5
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Financiën (FIN)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 5

NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 25 mei 2004

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel 3.5.1.1,vierde lid,wordt «de eerste lid bedoelde risico» vervangen door: het eerste lid bedoelde risico.

II

In artikel 3.5.2.2,tweede lid,wordt «Indien het» vervangen door: Indien

de. III

In artikel 3.6.2.1,vierde lid,wordt «gedeeltelijke» vervangen door: gedeeltelijk.

IV

In artikel 3.6.2.2,derde lid,wordt «Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapte» vervangen door: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.

V

In artikel 4.1.2,eerste lid,wordt «3.154» vervangen door: 3.154. VI In artikel 6.1.1.2 worden de eerste twee regels gelezen:

Artikel 6.1.1.2 Algemene begrippen

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:.

VII

In artikel 7.2.1.6,vierde lid,wordt na «Spaarfonds» ingevoegd: AOW.

VIII

In artikel 7.3.1.11,onderdelen d en e,wordt na «de bedragen» telkens een komma geplaatst.

IX

In artikel 7.3.1.12,eerste lid,worden de volgende verbeteringen aangebracht:

A.  In onderdeel d wordt «in onderdelen» vervangen door: in de onderdelen.

B.  In onderdeel f wordt «bedoeld het zesde lid» vervangen door: bedoeld in het zesde lid.

C.  In onderdeel i wordt «voor zover» vervangen door: voorzover.

X

In artikel 7.3.1.15,onderdelen h en k,wordt «toepassing» telkens vervangen door: de toepassing.

XI

In artikel 7.3.2.4,eerste lid,onderdeel k,wordt na de aanduiding «k» een punt geplaatst.

XII

In artikel 7.3.2.5,onderdeel b,wordt «arbeidsongeschiktheidsuitkering» vervangen door: arbeidsongeschiktheidsverzekering.

XIII

In artikel 7.3.2.6,derde lid,wordt «artikel 19,van die wet» vervangen door: artikel 19 van die wet,.

XIV

In artikel 7.3.2.6,vijfde lid,wordt na «artikel 43d» ingevoegd: van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

XV

In de inhoudsopgave wordt bij de hoofdstukken 2 t/m 8 het woord «HOOFSTUK» telkens vervangen door: HOOFDSTUK.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.