Brief minister inzake resultaat gesprek tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg over enkele kleine grenscorrecties tussen beide gemeenten - Gemeentelijke herindeling - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 1 december 2020
kalender

Brief minister inzake resultaat gesprek tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg over enkele kleine grenscorrecties tussen beide gemeenten - Gemeentelijke herindeling

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

28 750

Gemeentelijke herindeling

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2004

Bij mijn brief van 2 april 2003, kenmerk (BZK-03-139), berichtte ik uw commissie dat ik de gemeentebesturen van Den Haag en Leidschendam-Voorburg na enig aandringen bereid had gevonden in gesprek te gaan over enkele kleine wijzigingen van de grens tussen beide gemeenten, zoals die loopt sinds het van kracht worden van de Haagse herindelings-wet op 1 januari 2002.

Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg en ook diverse leden van uw commissie hadden al langer op een dergelijk overleg aangedrongen, terwijl het gemeentebestuur van Den Haag en ook ondergetekende er destijds op zijn minst niet zo voor voelden om de wetgever zo kort na de herindeling weer te gaan verbeteren. Overeengekomen werd niettemin dat de twee betrokken gemeentebesturen, uitgaande van het grensverloop zoals dat sinds 1 januari 2002 geldt, op enkele concrete punten nog eens zouden gaan bekijken of een iets gewijzigd grensverloop niet toch de voorkeur zou moeten krijgen.

De problematiek van de grenscorrectie tussen Den Haag en Leidschen-dam-Voorburg was wederom geagendeerd voor het algemeen overleg dat ik met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 11 september 2003 heb gevoerd. Daags voor dit algemeen overlegde zegde het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg het overleg met het gemeentebestuur van Den Haag op. In het algemeen overleg hebik de Vaste Commissie toegezegd mij nader in de achtergronden te verdiepen en de Kamer hierover een brief te sturen.

Vervolgens hebik de gelegenheid te baat genomen aan te dringen op hervatting van het overleg door beide gemeentebesturen. Dit vanuit de overtuiging, dat aldus een voor beide gemeentebesturen aanvaardbaarder resultaat mogelijk is. De gemeentebesturen hebben het overleg inderdaad opgepakt en het doet mij genoegen u thans te kunnen mededelen dat de colleges van burgemeester en wethouders van de twee gemeenten beide

hebben besloten hetzelfde voorstel tot wijziging van enkele onderdelen van de gemeentegrens tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg aan de respectieve gemeenteraden voor te leggen overeenkomstig de consensuele procedure, zoals voorzien in artikel 3 van de Wet arhi. Het gezamenlijke voorstel behelst – geheel overeenkomstig de afspraak van een jaar geleden – een aantal détails in het grensverloop, die op de kaart mogelijk niet alle even fraai ogen, maar die voor een aantal bewoners betekenen dat zij een «logisch» huisadres (her)krijgen. Elders, langs een stukje van de Hofpleinspoorlijn, hebben beide gemeentebesturen met het voorstel wat ruimte bereikt zodat de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de bewoners van de Zeeheldenbuurt enige buurtvoorzieningen ook daadwerkelijk in de buurt kan aanleggen, nadat de aldaar gelegen railinfrastructuur zal zijn aangepast voor de zgn. «Randstadrail» in 2006. De gemeente Leidschendam-Voorburg zal voor wat betreft de bestemming van deze ruimte rekening houden met de inpassing van een regionaal fietspad, zoals bedoeld in het Regionaal Structuurplan Haaglanden.

Deze resultaten komen mij als adequaat voor. Met de beide gemeentebesturen vertrouw ik erop dat thans – wel wat later dan verwacht – dit debat kan worden beëindigd en dit dossier kan worden afgesloten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.