Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726) 

Deze stemming(en) is onder nr. 63, pag. 4091-4091 toegevoegd aan wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (samenwerkingsscholen) i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 14-04-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN7673A08
Kenmerk nr. 63, pag. 4091-4091
Van Staten Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

De heer Mosterd (CDA)
De voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28726).

(Zie vergadering van 1 april 2004.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

©

foto A. (Aart)  Mosterd
De heer Mosterd (CDA): Voorzitter. De fracties van CDA,ChristenUnie en SGP hebben in eerste lezing tegen aanpassing van artikel 23 van de Grondwet gestemd,omdat deze fracties vonden dat er onvoldoende waarborgen waren dat de samenwerkingsschool niet zou leiden tot een aantasten van het duale bestel. De fracties hebben toen ook opgemerkt dit standpunt te willen heroverwe-gen,wanneer er in tweede lezing meer duidelijkheid zou zijn via de proeve van de wet op de samenwerkingsschool.

Na de behandeling in tweede lezing constateren deze fracties dat de regering de samenwerkingsschool uitdrukkelijk ziet als een uitzondering op het duale bestel,dat de samenwerkingsschool alleen bij fusie en op basis van vrijwilligheid kan ontstaan en niet bij stichting,en dat de proeve van de wet op de samenwerkingsschool voor de regering de basis zal zijn voor de wet op de samenwerkingsschool.

De fracties van CDA,ChristenUnie en SGP hebben altijd gezegd mee te willen helpen om de samenwerkingsschool een legitieme basis te geven, wanneer zij de overtuiging hebben dat daarmee het duale bestel niet wordt aangetast. Het vertrouwen in het tot stand komen van een goede wet op de samenwerkingsschool is bij deze fracties bij de behandeling in tweede lezing zodanig toegenomen dat zij voor deze grondwetswijziging zullen stemmen.

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Dat betekent dat het wetsvoorstel is aangenomen met de vereiste gekwalificeerde meerderheid.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.