Brief minister over de financiering van de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) en van EUROCAT Noord Nederland - Prenatale screening - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 7 augustus 2020
kalender

Brief minister over de financiering van de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) en van EUROCAT Noord Nederland - Prenatale screening

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 323

Prenatale screening

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Deze brief is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.

Den Haag, 12 december 2003

De aanleiding voor deze brief is uw verzoek om informatie over de financiële situatie van de Stichting Perinatale Registratie Nederland (Stichting PRN). In de brief over babysterfte die op 1 december jl. aan uw kamer is gestuurd, is ook toegezegd nader in te gaan op de financiering van de Stichting PRN. Daarnaast komt in één van de door u meegestuurde brieven ook de situatie van EUROCAT Noord Nederland aan de orde. Op beide punten zal ik in deze brief ingaan.

Najaar 2001 is de Stichting PRN opgericht met behulp van subsidie van VWS. In deze Stichting werken de vier beroepsverenigingen, betrokken bij de perinatale zorg, samen aan bundeling, verbetering en gebruik van de verloskundige en neonatologische registraties.

Deze koppeling van vier registraties is noodzakelijk om de kwaliteit van de uitkomsten van de perinatale registratie te verbeteren. De betrokken beroepsverenigingen zijn de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Landelijke Huisartsen Vereniging. De Stichting PRN is opgezet met het doel alle aparte registraties rondom de geboorte samen te voegen in één databank voor perinatale registratie.

In het verleden is er de toezegging gedaan de perinatale registratie structureel te financieren. Naar aanleiding van de rapportage van de Stuurgroep Modernisering Verloskunde heeft de Minister in oktober 2000 (brief aan Tweede Kamer met Notitie Modernisering Verloskunde: VWS001610) de bereidheid uitgesproken de perinatale registratie te subsidiëren. In 2001 is voor opzet en gebruik van de perinatale registratie een subsidie verleend van in totaal € 1 987 463,- voor de jaren 2001 tot en met 2003. Ondertussen zou worden nagedacht over mogelijke vervolgfinanciering. In de subsidiebrief van 10 december 2001aan de Stichting PRN1, is al aangegeven dat na het aflopen van de subsidie voor de Stichting PRN

(31 december 2003) met betrokken partijen afspraken moeten worden gemaakt over de financiering van de Stichting PRN via de premiegelden.

Ook in de brief van 1 december over babysterfte is aangegeven dat het hier een belangrijke registratie betreft. De hoofdtaken van de Stichting PRN zijn m.i. koppelen van de verschillende registratiesystemen van de beroepsbeoefenaren in de perinatale zorg en gebruik en beheer van de bijbehorende databank.

M.i. is voor het instandhouden van de hoofdtaken van de Stichting PRN een lager bedrag noodzakelijk dan voor het opzetten van de perinatale registratie. Daarom stel ik voor 2004 een bedrag beschikbaar van maximaal € 600 000,–. Ondertussen kan de vraag naar de meest adequate wijze van financieren worden beantwoord.

Met betrekking tot de EUROCAT-registratie van aangeboren afwijkingen is in de brief van 1 december jl. meegedeeld dat de voorgenomen generieke subsidiekorting zou worden teruggedraaid. Dit is onjuist. Ik ben voornemens om EUROCAT Noord-Nederland eenmalig opdracht te verlenen voor het aanvullend verzamelen van beleidsrelevante kennis van trends in de sterfte aan aangeboren afwijkingen. Dit in aanvulling op hun reguliere registratiewerkzaamheden.

Ik ga er vanuit uw brief voldoende beantwoord te hebben.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J. F. Hoogervorst

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.