Amendement dat ertoe strekt dat de WW-vervolguikering alleen vervalt voor werknemers die werkloos worden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 29268 - Afschaffing van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering; Amendement dat ertoe strekt dat de WW-vervolguikering alleen vervalt voor werknemers die werkloos worden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
Document­datum 17-11-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST71963
Kenmerk 29268, nr. 10
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 17 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G

Aan hoofdstuk XB wordt een artikel waarvan de nummering aansluit op het laatste artikel van dat hoofdstuk toegevoegd, luidende:

  • 1. 
    Hoofdstuk IIA, Afdeling III, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van de wet van (datum) tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering (Stb ...), blijft van toepassing op een recht op uitkering waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor of op die dag.
  • 2. 
    De artikelen 48, 51 en 52, zoals die luidden op de dag voor inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde wet, blijven van toepassing op de persoon die voor de datum van inwerkingtreding van die wet recht op uitkering op grond van deze wet had, welk recht eindigt of is geëindigd op grond van het verrichten van werkzaamheden als werknemer, en die terzake van de verrichte werkzaamheden na inwerkingtreding van die wet een nieuw recht op uitkering krijgt, tot aan het moment waarop dat eerste recht zonder toepassing van de artikelen 43 en 50 zou hebben geduurd;
  • 3. 
    De artikelen 15, 35c, 52b, derde lid, en 52d, derde tot en met vijfde lid, zoals die luidden op de dag voor inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde wet, blijven van toepassing op de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten respectievelijk personen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de WW-vervolguitkering alleen vervalt voor werknemers die werkloos worden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Met dit voorstel krijgt het wetsvoorstel derhalve volledig eerbiedigende werking.

Noorman-den Uyl

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.