Amendement dat ertoe strekt de vervolguitkering voor werkloze weknemers te beperken tot een jaar - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Dit amendement i is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 29268 - Afschaffing van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering; Amendement dat ertoe strekt de vervolguitkering voor werkloze weknemers te beperken tot een jaar 
Document­datum 14-11-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST71962
Kenmerk 29268, nr. 9
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 14 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «mitsdien de vervolguitkering af te schaffen;» vervangen door: mitsdien de duur van de vervolguitkering te beperken;

II

Artikel I komt te luiden:

Artikel I. Wijziging Werkloosheidswet

De werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49

De duur van de vervolguitkering is één jaar.

B

Aan hoofdstuk XB wordt een artikel waarvan de nummering aansluit op het laatste artikel van dat hoofdstuk toegevoegd, luidende:

 • 1. 
  Artikel 49, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van de wet van (datum) tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met beperking van de duur van de vervolguitkering (Stb ...), blijft van toepassing op een recht op uitkering:
 • a. 
  waarvan de eerste werkloosheidsdag is gelegen voor 11 augustus 2003;
 • b. 
  ontstaan als gevolg van eindiging van de dienstbetrekking door opzegging, indien de aanzegging van de opzegging heeft plaatsgevonden voor de in onderdeel a genoemde datum;
 • c. 
  ontstaan als gevolg van ontbinding door de rechter van de dienstbetrekking, indien de datum waarop de ontbinding is uitgesproken is gelegen voor de in onderdeel a genoemde datum.
 • 2. 
  Ten aanzien van een persoon, op wiens recht op uitkering het eerste lid van toepassing is, en wiens recht op uitkering op grond van deze wet is geëindigd op grond van het verrichten van werkzaamheden als werknemer, en die ter zake van de verrichte werkzaamheden op of na 11 augustus 2003 een nieuw recht op uitkering krijgt, blijft artikel 49, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde wet, van toepassing tot aan het moment waarop het eerste recht zonder toepassing van de artikelen 43 en 50 zou hebben geduurd.
 • 3. 
  Met opzegging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gelijkgesteld, ontslag als bedoeld in de artikelen 93 en 94 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of een overeenkomstige bepaling van een soortgelijke regeling.

III

Artikel II, Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, vervalt

Toelichting

Met dit amendement wordt de vervolguitkering voor werkloze werknemers beperkt tot één jaar. Ter overweging geldt dat de beperking van rechten door de voorgestelde wet zich alleen richt op tweeverdieners en mensen met en eigen woning. Het afwentelen van bezuinigingen op deze beide groepen werklozen waarvan niet vaststaat dat de draagkracht in inkomen groter is dan die van andere werklozen wordt als onevenredig en onbillijk beschouwd.

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden: Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met beperking van de duur van de vervolguitkering

Noorman-den Uyl

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.