Stemmingen over moties, te weten: - de motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om toekenning van een langdurigheidstoeslag na drie jaar mogelijk te maken (28870,28960, F); - de motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om de vrijstellingsregeling te verruimen voor alleenstaande ouders (28870,28960, G); - de motie-De Rijk c.s. inzake verruiming van de langdurigheidstoeslag voor mensen waarbij de inkomsten lager waren dan de vrijstelling (28870,28960, H); en één andere motie

Deze stemming(en) is onder nr. 4, pag. 175-176 toegevoegd aan wetsvoorstel 28870 - Wet werk en bijstand i en wetsvoorstel 28960 - Invoeringswet Wet werk en bijstand i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen over moties, te weten: - de motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om toekenning van een langdurigheidstoeslag na drie jaar mogelijk te maken (28870,28960, F); - de motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om de vrijstellingsregeling te verruimen voor alleenstaande ouders (28870,28960, G); - de motie-De Rijk c.s. inzake verruiming van de langdurigheidstoeslag voor mensen waarbij de inkomsten lager waren dan de vrijstelling (28870,28960, H); en één andere motie 
Document­datum 11-11-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN7609A02
Kenmerk nr. 4, pag. 175-176
Van Staten Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

Mevrouw Van Leeuwen (CDA)
De heer Van Driel (PvdA)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, te weten:

  • de motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om toekenning van een langdurigheidstoeslag na drie jaar mogelijk te maken (28870, 28960, F);
  • de motie-De Rijk c.s. inzake een wetswijziging om de vrijstellingsregeling te verruimen voor alleenstaande ouders (28870, 28960, G);
  • de motie-De Rijk c.s. inzake verruiming van de langdurigheids-toeslag voor mensen waarbij de inkomsten lager waren dan de vrijstelling (28870, 28960, H);
  • de motie-De Rijk c.s. inzake verruiming van de vrijstellingsregeling (28870, 28960, I).

(Zie vergadering van 7 oktober 2003.)

De voorzitter: Ik maak de Kamer erop opmerkzaam dat ik daarna het woord zal geven aan mevrouw De Rijk over de motie inzake de efficiencymaatregel en mevrouw De Wolff inzake de motie over het tijdig indienen van wetsvoorstellen. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen.

©

J. (Hannie) van LeeuwenMevrouw Van Leeuwen (CDA): Voorzitter. Afgezien van het standpunt dat het wapen van de motie scherp moet blijven door het beperkt in te zetten, heeft de CDA-fractie ook inhoudelijke bezwaren tegen de moties onder G en J over de verruiming van de vrijstellingsregeling. Naar ons gevoel is een beter instrument voorhanden. Met betrekking tot de moties over de langdurigheidstoeslag heeft de CDA-fractie de toezegging van de staatssecretaris rond de evaluatie aanvaard. Uit dien hoofde heeft ze geen behoefte aan de motie onder F. De CDA-fractie zal voorts de motie onder H niet steunen, omdat de langdurigheidstoeslag uitsluitend is bestemd voor mensen zonder arbeidsmarktperspectief.

De voorzitter: Zoals ik heb gezegd, wordt de motie op stuk J nu niet in stemming gebracht. Zo dadelijk wordt voorgesteld, de beraadslaging erover te heropenen.

©

S.J. (Simon) van DrielDe heer Van Driel (PvdA): Mevrouw de voorzitter. Mijn fractie heeft weliswaar sympathie voor een aantal standpunten die hier zijn neergelegd, maar wij hebben sterke aarzelingen. Wij vinden namelijk dat in dit huis niet te veel met moties moet worden gewerkt. Dat hoort aan de overkant te gebeuren. Wij hebben om die reden enig beraad nodig gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat wij bereid zijn de motie op stuk F (28870) te steunen. In ons pleidooi is al naar voren gekomen dat het eerder dan na vijf jaar mogelijk moet zijn om een langdurigheidstoeslag te geven. Wat de andere moties betreft zijn wij van mening dat de staatssecretaris ons genoeg tegemoet is gekomen. Wij hebben dan ook voor het wetsvoorstel gestemd en willen het deel van de discussie dat in de moties is weergegeven, niet overdoen.

In stemming komt de motie-De Rijk c.s. (28870, 28960, F).

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de Onafhankelijke Senaatsfractie en de SP voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rijk c.s. (28870, 28960, G).

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rijk c.s. (28870, 28960, H).

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rijk c.s. (28870, 28960, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.