Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden (Wet verlenging Wet SAMEN)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 29275 - Initiatiefvoorstel Wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden (Wet verlenging Wet SAMEN); Voorstel van wet  
Document­datum 28-10-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST71234
Kenmerk 29275, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 275

Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet verlenging Wet SAMEN)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de registratie van het aantal bij werkgevers in dienst zijnde etnische minderheden te continueren, teneinde inzage te behouden in het aandeel werkzame etnische minderheden op de arbeidsmarkt en het streven naar een evenredige arbeidsdeelname inzichtelijk te maken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden wordt als volgt gewijzigd:

A.  In artikel 1, eerste lid, onder e, wordt «35» vervangen door: 50.

B.  In artikel 5, wordt, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid, ingevoegd een nieuw derde lid, luidende:

  • 3. 
    Indien in de onderneming drie achtereenvolgende kalenderjaren sprake is van evenredige vertegenwoordiging als bedoeld in artikel 2, tweede lid, vervallen de eisen gesteld in het eerste lid, onder b, en in het tweede lid, onder e, f en g, gedurende de eerstvolgende drie kalenderjaren.

C.  Artikel 17 wordt vervangen door:

Artikel 17

  • 1. 
    Deze wet vervalt per 1 januari 2010.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid kan bij koninklijk besluit worden bepaald dat deze wet met ingang van een latere datum vervalt.

Artikel 2

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 3

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verlenging Wet Samen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.