Brief minister over de instroomcijfers in de WAO - Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Deze brief is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 28159 - Wet instroomcijfers WAO i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO); Brief minister over de instroomcijfers in de WAO 
Document­datum 11-03-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST67096
Kenmerk 28159, nr. 8
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 159

Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Nr. 8

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 11 maart 2003

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de Wet instroomcijfers WAO.1 Tevens zend ik u de Regeling instroomcijfers WAO1. Het voornemen bestaat deze regeling op 1 april in werking te doen treden. Hiermee reageer ik tevens op de Kamermotie 28 159, nr. 7. In de toelichting op de regeling wordt aangegeven waarom, alles afwegende, gekozen is voor de in de regeling gehanteerde grens. Bij een grens van 250 werknemers is het risico op een jaarlijks sterk fluctuerende instroom beperkt. Vanaf die grens is de stelling houdbaar dat bedrijven een laag WAO-instroompercentage in hoge mate te danken hebben aan hun eigen inspanningen om (de duur van) het verzuim en instroom in de WAO te beheersen. Met de keuze voor een grens bij 250 werknemers wordt ook aangesloten bij de definitie van grote bedrijven die wordt gehanteerd in het Burgerlijk Wetboek (boek 2) inzake de eisen die aan de jaarrekening worden gesteld. Ook in Europese wet- en regelgeving wordt doorgaans deze grens voor het onderscheid tussen kleine en grote bedrijven gehanteerd. Vanwege deze inhoudelijke en praktische redenen heb ik gemeend geen uitvoering te kunnen geven aan de motie van uw Kamer.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.