Brief minister inzake aanbieding van een eerste proeve van een uitvoeringsregeling - Verandering van de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Brief minister inzake aanbieding van een eerste proeve van een uitvoeringsregeling - Verandering van de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 727

Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

Nr. 4

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2003

Op 11 december 2002 is met het oog op de tweede lezing bij uw Kamer aanhangig gemaakt het wetsvoorstel tot aanvulling van de bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (kamerstukken 28 727).

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in eerste lezing is meermaals aan de orde gesteld de wenselijkheid om zicht te hebben op de contouren van de uitvoeringsregeling. Als bijlage bij deze brief is daartoe opgenomen een eerste proeve van een uitvoeringsregeling.1 Het betreft een concept dat de basis kan bieden voor overleg met de belanghebbenden en hun organisaties als de VNG, het IPO en ook de beide Kamers der Staten-Generaal als belanghebbenden. Bij het overleg met VNG en IPO zou onder meer ook de wenselijkheid om een vervangingsregeling te treffen voor wethouders en gedeputeerden aan de orde kunnen komen.

Gelet op de kiesrechtelijke aspecten heb ik de proeve van de uitvoeringsregeling ook aan de Kiesraad voor advies voorgelegd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.