Brief Algemene Rekenkamer over uitvoering van het onderzoek naar C2000, GMS en ICT bij de politie - Het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 28725 - C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie; Brief Algemene Rekenkamer over uitvoering van het onderzoek naar C2000, GMS en ICT bij de politie 
Document­datum 20-12-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST66162
Kenmerk 28725, nr. 2
Van Algemene Rekenkamer (AR)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 725

Het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie

Nr. 2

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2002

De Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer verzocht om een onderzoek in te stellen naar het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie. Bijgevoegd was het advies van de commissie voor de Rijksuitgaven. Wij willen graag tegemoet komen aan het verzoek en hebben op grond van een aantal overwegingen nadere invulling gegeven aan de vraagstelling. De door de commissie voor de Rijksuitgaven voorgestelde scheiding tussen onderzoek naar C2000 en GMS enerzijds en de ICT bij de politie anderszins onderschrijven wij.

Voor het onderzoek C2000 en GMS zullen wij de vragen grotendeels beantwoorden. Bij vraag 4 zullen wij het tempo en de kwaliteit van de gerealiseerde producten reconstrueren in relatie tot het oorspronkelijke projectvoorstel, de daarna aangebrachte bijstellingen en de (onderbouwing in de) voortgangsrapportages.

Voor het onderzoek ICT bij de politie zullen wij rapporteren over de volgende vragen:

1    Welke uitgaven aan ICT hebben de politieregio’s van 1998 gedaan op grond van de jaarrekeningen?

2    Geeft dit een betrouwbaar en volledig inzicht in de bestedingen voor ICT?

3    Hoe functioneren de ICT toepassingen bij de politie, met name waar het gaat om de onderlinge informatieuitwisseling en de werking conform de doelstelling? Hierbij zullen wij een selectie maken van te onderzoeken ICT toepassing op grond van een nadere risicoanalyse, en waar relevant aandacht besteden aan informatiebeveiliging.

4    In welke mate is er sprake van samenwerking en afstemming door de politieregio’s bij ICT ontwikkeling en aanschaf? In hoeverre heeft dit in concrete gevallen de doelmatigheid bevorderd dan wel belemmerd? En wat waren de gevolgen in financieel opzicht?

5    Op welke wijze hebben de minister en staatssecretaris van BZK de ICT-inspanningen van de regionale korpsen gecoördineerd? Hierbij wordt uitgegaan van de in wet en regelgeving verankerde verantwoordelijkheidsverdeling tussen minister en korpsbeheerders.

We willen de gevraagde tijdsplanning graag hanteren dat houdt in dat we over het onderzoek C2000 en GMS rapporteren voor medio juni 2003 en over het onderzoek ICT bij de politie kort na het zomerreces 2003.

Uiteraard volgen wij voor beide onderzoeken onze gebruikelijke werkwijze (hoor/wederhoor en dergelijke) tot en met de publicaties.

Afschrift van uw brief en dit antwoord zenden wij aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Algemene Rekenkamer,

drs. Saskia J. Stuiveling, president mw. J.M. van Zanen-Nieberg RA, wnd. secretaris

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.