Brief staatssecretaris met antwoord op vraag mevrouw Van Oerle (CDA) over subsidie aan de Vrouwen Alliantie - Emancipatie en Familiezaken 2003

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 28680 - Emancipatie en Familiezaken 2003.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Emancipatie en Familiezaken 2003; Brief staatssecretaris met antwoord op vraag mevrouw Van Oerle (CDA) over subsidie aan de Vrouwen Alliantie 
Document­datum 17-12-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST65825
Kenmerk 28680, nr. 3
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 680

Emancipatie en Familiezaken 2003

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 december 2002

Hierbij ontvangt u het antwoord op de vraag van mevrouw Van Oerle (CDA) over subsidie aan de Vrouwen Alliantie zoals ik dit tijdens het algemeen overleg over de Beleidsbrief Emancipatie en Familiezaken 2003 van 4 december jl., heb toegezegd.

vraag:

Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van de subsidie aan de Vrouwen Alliantie? Kunt u toezeggen dat deze organisatie door DCE gefinancierd zal blijven?

antwoord:

De huidige subsidie aan de Vrouwen Alliantie, op grond van artikel 2, onderdeel c, van de Subsidieregeling emancipatieondersteuning 1998, is door mijn voorgangster toegezegd tot en met 31 december 2004. (Brief DCE-99/61 179 d.d. 11 januari 2000.)

Over de periode vanaf januari 2005 kan ik, gezien de demissionaire status van het kabinet, geen toezegging doen. In de Beleidsbrief Emancipatiebeleid 2002 (Tweede Kamer, 2001–2002, 28 009, nr. 1) is reeds aangegeven dat onderzocht zal worden of het wenselijk en mogelijk is de subsidiëring over te dragen aan een specifiek vakdepartement.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, K. L. Phoa

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.