Brief minister over intrekking saneringsmaatregel varkensslachterijen - Landbouw- en Visserijraad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Brief minister over intrekking saneringsmaatregel varkensslachterijen - Landbouw- en Visserijraad

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

21 501-32

Landbouw- en Visserijraad

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 7 oktober 2002

In haar brief van 13 maart jongstleden verzocht de vaste commissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van uw Kamer mij de haar op de hoogte te stellen van de door mij te nemen acties inzake de sanering varkensslachterijen. Bij brief van 26 juni 2002 (Kamerstuk 21 501-16, nr. 333) heeft mijn voorganger u reeds hieromtrent bericht. In aanvulling hierop kan ik u thans mededelen dat het Productschap voor Vee en Vlees inmiddels heeft besloten de voorgenomen saneringsmaatregel in te trekken. Ik heb de Europese Commissie inmiddels hiervan in kennis gesteld.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C. P. Veerman

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.