Amendement inzake het opnemen van de grond "handicap" in artikel 429quater van het Wetboek van Strafrecht - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)

Dit amendement i is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 28221 - Strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap); Amendement inzake het opnemen van de grond "handicap" in artikel 429quater van het Wetboek van Strafrecht 
Document­datum 01-10-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST63603
Kenmerk 28221, nr. 9
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 221

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)

Nr. 9

AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROUVOET EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 1 oktober 2002

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Onder plaatsing van de aanduiding «A.» na de aanhef voor de bestaande tekst, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

B. In artikel 429quater wordt vóór «hun hetero- of homoseksuele gerichtheid» het woord «of» vervangen door een komma en wordt na «gerichtheid» ingevoegd: of hun handicap.

Toelichting

De argumentatie om af te zien van het opnemen van de grond «handicap» in bovenvermelde artikelen is niet overtuigend. Aangegeven wordt dat onvoldoende af te bakenen zou zijn wanneer sprake is van het maken van een verboden onderscheid en in welke gevallen sprake is van het stellen van een wezenlijk functievereiste, terwijl voorts onduidelijk zou zijn in hoeverre het al dan niet treffen van maatregelen op de werkplek om de arbeid toegankelijk te maken voor een gehandicapte, strafwaardig zou moeten zijn.

Gelet op artikel 90quater, dat het begrip discriminatie nader definieert is het afwegingskader echter helder: het moet (in het licht van de parlementaire behandeling van dit artikel) gaan om een «krenkende» handeling. Van belang is voorts dat de discriminatie «ten doel ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast.» Met andere woorden: daarin zit het afwegingskader aan de hand waarvan kan worden bezien wanneer sprake is van het stellen van een wezenlijk functievereiste dan wel van discriminatie in de zin van het strafrecht.

Dit kader is ook in het verband van 429quater goed te hanteren.

Rouvoet Van der Staaij

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.