Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Dittrich en Rietkerk tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met het vervallen van de verjaringstermijn voor de vervolging van moord, doodslag en enkele andere misdrijven alsmede enkele aanpassingen van de regeling van de stuiting van de verjaring en de regeling van de strafverjaringstermijn

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 28495 - Initiatiefvoorstel opheffing verjaringstermijn bij zeer ernstige delicten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Dittrich en Rietkerk tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met het vervallen van de verjaringstermijn voor de vervolging van moord, doodslag en enkele andere misdrijven alsmede enkele aanpassingen van de regeling van de stuiting van de verjaring en de regeling van de strafverjaringstermijn; Voorstel van wet  
Document­datum 30-07-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST63043
Kenmerk 28495, nr. 2
Van Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 495

Voorstel van wet van de leden Dittrich en Rietkerk tot wijziging van het wetboek van strafrecht in verband met het vervallen van de verjaringstermijn voor de vervolging van moord, doodslag en enkele andere misdrijven alsmede enkele aanpassingen van de regeling van de stuiting van de verjaring en de regeling van de strafverjaringstermijn

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht de verjaringstermijn voor de vervolging van moord, doodslag en enkele andere misdrijven te schrappen en enkele aanpassingen door te voeren in de regeling omtrent de stuiting van de vervolgingsverjaring en de regeling van de strafverjaringstermijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.
 • 2. 
  In de aanhef van het eerste lid wordt na «verval door verjaring» de volgende zinsnede ingevoegd: , behoudens hetgeen geregeld is in het tweede lid.
 • 3. 
  In het eerste lid vervalt sub 5.
 • 4. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Het recht tot strafvordering van de misdrijven, bedoeld in de artikelen 282, derde lid, 282a, tweede lid, 287, 288, 289 en 303, tweede lid, kan niet door verjaring vervallen.

B

Artikel 72 komt te luiden:

Artikel 72

 • 1. 
  Elke daad van vervolging stuit de verjaring, mits die daad volgens de regels der strafvordering betekend is.
 • 2. 
  Na de stuiting vangt een nieuwe verjaringstermijn aan met dien verstande dat de totale verjaringstermijn niet meer mag bedragen dan maximaal twee maal het op de straf gestelde strafmaximum.

C

Na artikel 76, tweede lid, wordt een lid toegevoegd, luidende

 • 3. 
  Kan het recht tot strafvordering voor een misdrijf als bedoeld in artikel 70, tweede lid, niet verjaren, dan vervalt het recht tot uitvoering van de straf of maatregel na dertig jaar.

Artikel II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Is een misdrijf, waarvan deze wet ingevolge artikel 70, tweede lid, de vervolgingsverjaring laat vervallen, bij inwerkingtreding van deze wet inmiddels verjaard, dan vervalt deze verjaring en herleeft het recht van het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan, voor zover tijdens de looptijd van de verjaring geen verdachte bekend was en deze pas nadien bekend is geworden.

Was de verdachte tijdens de looptijd van de vervolgingsverjaring bekend, dan heeft dit wetsvoorstel eerbiedigende werking. Het recht van het Openbaar Ministerie om tot vervolging van deze verdachte over te gaan herleeft dan niet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.