Brief ministers over de uitvoering van de Nota Landelijke en bovenregionale recherche - Landelijke en bovenregionale recherche

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 28250 - Landelijke en bovenregionale recherche.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Landelijke en bovenregionale recherche; Brief ministers over de uitvoering van de Nota Landelijke en bovenregionale recherche 
Document­datum 18-06-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST62358
Kenmerk 28250, nr. 3
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 250

Landelijke en bovenregionale recherche

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2002

In antwoord op uw verzoek omtrent de uitvoering van de Nota Landelijke en bovenregionale recherche berichten wij u het volgende. Sinds de toezending van de Nota landelijke en bovenregionale recherche aan de Tweede Kamer op 26 februari jl. (Kamerstukken II, 2001–2002, 28 250, nr. 1), is een projectorganisatie bezig met het voorbereiden van de implementatie van de voorstellen uit deze nota.

De beweging die met het project is ingezet vindt brede steun binnen de organisaties van politie en justitie. Het temporiseren van deze beweging zou verlies van draagvlak kunnen betekenen en kan van negatieve invloed zijn, ook op de implementatie van eventueel verdergaande organisatorische voorstellen van het nieuwe kabinet.

Gegeven het belang en de noodzaak van de stappen die momenteel worden genomen in de richting van verhoging van de kwaliteit van de opsporing, zou het zeer te betreuren zijn om de activiteiten in het kader van het project Landelijke en bovenregionale recherche stop te zetten. In geen geval worden bij de uitvoering van dit project onomkeerbare beslissingen genomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries

De Minister van Justitie, A. H. Korthals

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.