Stemming over wetsvoorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051)  - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Sprekers

De heer Ketting (VVD)
De heer Terlouw (D66)

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (28051).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

©

N.G. (Niek)  KettingDe heer Ketting (VVD): Voorzitter. Mijn fractie hecht eraan haar sympathie tot uitdrukking te brengen voor het streven naar vergroting van de participatie van vrouwen in het publieke ambt. Net zozeer heeft zij sympathie voor het wegnemen van belemmeringen voor mannen ter bekleding van het publieke ambt. Mijn fractie betreurt het dat de onderzoeksgegevens die binnenkort ter beschikking komen niet voor ons liggen, waardoor een voldoende helder zicht op de probleemstelling ontbreekt. Als vervanging bij zwangerschap, bevalling of ziekte evenwel om een oplossing vraagt – mijn fractie zou daarin kunnen meedenken – dan heeft zij een sterke voorkeur voor tijdelijke stem-overdracht. Om die reden vraagt mijn fractie aantekening dat zij geacht wenst te worden tegen dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

©

J.C. (Jan)  TerlouwDe heer Terlouw (D66): Voorzitter. Enkele jaren geleden heeft mijn huidige fractiegenoot de heer Kohnstamm in deze Kamer een wetsontwerp verdedigd, waarbij volksvertegenwoordigers zich mochten laten vervangen bij zwangerschap en bevalling. Hij heeft dat ongetwijfeld welsprekend gedaan, maar tevergeefs. Het wetsontwerp heeft het niet gehaald. Ik heb bij deze discussie niet het woord gevraagd, omdat de standpunten van onze groepering daarmee duidelijk genoeg vastliggen in de annalen van deze Kamer, maar ik wil toch wel graag zeggen waarom wij voor dit wetsontwerp zijn. Dat komt niet zozeer door die toevoeging van ziekte. Het verschil tussen mannen en vrouwen en hun mogelijkheden in deze samenleving is groot geweest en wordt gelukkig steeds kleiner, maar op één gebied zullen wij mannen nooit gelijk kunnen worden aan vrouwen: wij kunnen namelijk niet zwanger worden en een bevalling tot een goed einde brengen. Daarom moet er iets gedaan worden voor bevalling en zwangerschap. Die toevoeging van ziekte had voor ons niet gehoeven, maar vanwege dit element stemmen wij van harte voor het wetsontwerp.

Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie en de SGP wordt conform artikel 121 van het Reglement van orde aantekening verleend, dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.