Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) (28159) 

Deze stemming(en) is onder nr. 67, pag. 4492-4492 toegevoegd aan wetsvoorstel 28159 - Wet instroomcijfers WAO i.

1.

Kerngegevens

Document­datum 19-04-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer HAN7398A09
Kenmerk nr. 67, pag. 4492-4492
Van Staten Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Sprekers

De heer Blok (VVD)
De voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO) (28159).

(Zie vergadering van 10 april 2002.)

De voorzitter: De leden Smits en Schimmel wensen nog een motie in te dienen. Deze luidt als volgt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het publiceren van instroomgegevens in de WAO van bedrijven ertoe leidt dat werkgevers en werknemers meer zicht krijgen op de effecten van hun reïntegratie- en verzuimbeleid in hun bedrijf indien dat jaarlijks wordt afgezet tegen prestaties in hun sector;

overwegende dat een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse arbeidsmarkt moet kunnen profiteren van de effecten van de regeling;

van mening dat bij het van kracht worden van de wettelijke regeling het beste van start kan worden gegaan bij bedrijven met 200 werknemers of meer;

verzoekt de regering, in de ministe-riële regeling vooralsnog de grens van 200 werknemers aan te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door de leden Smits en Schimmel. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (28159).

Deze motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover nu kunnen stemmen. De fractie van de VVD heeft verzocht eerst over deze motie te stemmen en daarna over het wetsvoorstel. Ik neem aan dat daartegen geen bezwaar bestaat.

In stemming komt de motie-Smits/ Schimmel (28159, nr. 7).

De voorzitter: De uitslag is onduidelijk. Wij zullen hoofdelijk moeten stemmen over de motie.

Vóór stemmen de leden: Bussema-ker, De Cloe, Crone, Depla, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Duijkers, Duivesteijn, Feenstra, Van Gent, Giskes, De Graaf, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Van der Hoek, Hoekema, Horn, Kant, Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Marijnissen, Melkert, Molenaar, Van Nieuwenhoven, Oudkerk, Van Oven, Pitstra, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van ’t Riet, Rosenmö ller, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steen-hoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer, Vendrik, Verbeet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Zijlstra, Albayrak, Apostolou, Arib, Bakker, Barth, Belinfante, Bolhuis en Van Bommel.

Tegen stemmen de leden: Van de Camp, Cornielje, Dijkstal, Van den Doel, Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, Ten Hoopen, Jonker, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Luchtenveld, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaı¨, Niederer, Oplaat, Örgu¨, De Pater-van der Meer, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Slob, Snijder-Hazelhoff, Van Splunter, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, De Swart, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voû te-Droste, De Vries, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok en Buijs.

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 67 tegen 65 stemmen is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

©

S.A. (Stef)  BlokDe heer Blok (VVD): In het debat heeft de VVD aangegeven, op een aantal punten bezwaren te hebben tegen deze wet. De staatssecretaris is aan een aantal van onze bezwaren tegemoetgekomen. Een van onze bezwaren betrof de definitie van kleine ondernemingen die niet aan de regels van deze wet zouden hoeven te voldoen. De staatssecretaris heeft het voorstel om deze grens te verhogen naar 250 werknemers overgenomen. Nu deze grens met deze motie weer wordt teruggedraaid, valt wat ons betreft de balans over deze wet nadelig uit en zal onze fractie tegen deze wet stemmen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wilders tot invoeging van artikel IA (stuk nr. 6).

©

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.