Motie inzake stellen ultimatum aan Israël voor uitvoeren VN-resoluties 1342 en 1402, inzet internationale veiligheidsmacht - Interpellatie inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 28290 - Interpellatie-Koenders inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten; Motie inzake stellen ultimatum aan Israël voor uitvoeren VN-resoluties 1342 en 1402, inzet internationale veiligheidsmacht 
Document­datum 03-04-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST60764
Kenmerk 28290, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 290

Interpellatie inzake de escalerende situatie in het Midden-Oosten

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID KARIMI

Voorgesteld 3 april 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat Israël onmiddellijk VN-resoluties 1397 en 1402 dient uit te voeren;

verzoekt de regering indien Israël binnen 24 uur niet aanvangt met uitvoering van deze resoluties, in EU-verband voorbereidingen te treffen om op de meest korte termijn het Associatieakkoord op te schorten, en verzoekt daarnaast alle militaire samenwerking met Israël stop te zetten;

verzoekt voorts de regering zich internationaal in te spannen voor de ontplooiing van een internationale veiligheidsmacht om de strijdende partijen uit elkaar te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karimi

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.