Motie met het verzoek om een nadere notitie over het wettelijk regelen van de onafhankelijkheid en het extern toezicht - Evaluatie Accountantswetgeving

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 28090 - Evaluatie Accountantswetgeving.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Evaluatie Accountantswetgeving; Motie met het verzoek om een nadere notitie over het wettelijk regelen van de onafhankelijkheid en het extern toezicht 
Document­datum 26-03-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST60447
Kenmerk 28090, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 090

Evaluatie Accountantswetgeving

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID VAN BAALEN C.S.

Voorgesteld 26 maart 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de maatschappij in brede zin mag vertrouwen op de financiële zekerheid die accountants verschaffen en dat dit een publiek belang vertegenwoordigt dat verder gaat dan de door het kabinet genoemde certificerende functie en de daaraan door het kabinet gekoppelde wettelijk verplichte controle;

overwegende, dat het van publiek belang is dat accountants te allen tijde hun onafhankelijkheid ten opzichte van hun controlecliënten bewaren en dat in dit opzicht een verzwaard regime dient te gelden voor de top van de wettelijke controle, zijnde de zogenaamde «public interest entities»;

van mening, dat het derhalve noodzakelijk is dat de door de Europese Commissie uit te brengen aanbeveling ten aanzien van «public interest entities» in Nederland wettelijk wordt verankerd, inclusief de controle daarop door onafhankelijk extern toezicht buiten de beroepsorganisaties;

verzoekt de regering na overleg met de beroepsorganisaties NIVRA en NovAA, de Kamer een nadere notitie te doen toekomen waarbij aangegeven wordt hoe zij de onafhankelijkheid en het extern toezicht daarop wettelijk wenst regelen op basis van de volgende uitgangspunten:

  • 1. 
    scheiding van controle en administratieve dienstverlening wordt beperkt tot het hogere segment van de markt en geldt nadrukkelijk niet voor het midden- en kleinbedrijf;
  • 2. 
    extern toezicht op de onafhankelijkheid wordt bij voorkeur bij een bestaande toezichthouder bijvoorbeeld de Autoriteit financiële markten (AFM) of de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) ondergebracht;
  • 3. 
    wettelijke bescherming van de titel van accountant blijft gehandhaafd;

verzoekt de regering in deze notitie aan te geven in hoeverre de wettelijke regeling van het notariaat een voorbeeldfunctie kan vervullen ten aanzien van de voorgenomen wijziging van de accountantswetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baalen De Haan Van den Berg Van Dijke Van Walsem

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.