Motie inzake recht op terugkeer in oude functie voor tijdelijke vervanger van zwangere, bevallen of zieke volksvertegenwoordiger - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 051

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

Nr. 8

MOTIE VAN HET LID SCHELTEMA-DE NIE

Voorgesteld 7 februari 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het overwegingsvoorstel tot herziening van de Grondwet (28 051) wordt bepaald dat de wet de tijdelijke vervanging regelt van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling alsmede wegens ziekte en dat deze bepaling van overeenkomstige toepassing is op de vervanging van leden van provinciale staten en van gemeenteraden;

van mening, dat ook geregeld moet worden dat een vervanger na deze in tijdsduur beperkte vervanging weer in de oude functie zal kunnen terugkeren;

verzoekt de regering deze mening in de wetgeving te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Scheltema-de Nie

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.