Motie inzake betrekken van wensen en mogelijkheden ten aanzien van combinatie arbeid/zorg in lopende onderzoek naar (lokale) politici - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 19 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 051

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

Nr. 7

MOTIE VAN HET LID REHWINKEL C.S.

Voorgesteld 7 februari 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het regeringsbeleid ten doel heeft het aantal vrouwen in politieke functies te vergroten;

overwegende, dat de feitelijke cijfers achterblijven bij de streefcijfers;

overwegende, dat een wettelijke regeling van het recht op zwanger-schaps- en bevallingsverlof een belangrijke bijdrage kan leveren aan het aantrekken van vrouwen voor politieke functies;

constaterende, dat voor werknemers in de Wet arbeid en zorg ook andere verlofrechten, zoals adoptie- en ouderschapsverlof, zijn vastgelegd;

overwegende, dat de Raad voor het Openbaar Bestuur pleit voor meer mogelijkheden om mannen en vrouwen in staat te stellen werk, zorg en politiek te combineren, onder meer via kinderopvang en ouderschapsverlof voor politici met jonge kinderen;

overwegende, dat het van belang is, meer inzicht te krijgen in mogelijke belemmeringen in verband met de combinatie van arbeid en zorg voor politici;

verzoekt de regering in het lopende onderzoek naar (lokale) politici de wensen en mogelijkheden ten aanzien van dergelijke voorzieningen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rehwinkel Bussemaker Scheltema-de Nie Van der Hoeven

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.