Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Ravestein tot wijziging van de Monumentenwet (nadere regels omtrent de advisering door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 191

Voorstel van wet van het lid Ravestein tot wijziging van de Monumentenwet (nadere regels omtrent de advisering door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de advisering door de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg over een aanvraag tot sloop van een monument en daartoe de Monumentenwet te wijzigen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Monumentenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 16 worden, onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vijfde tot en met negende lid, een nieuw derde en vierde lid ingevoegd, luidende:

 • 3. 
  Het in het tweede lid bedoelde advies van onze minister beperkt zich tot het de monumentale waarde van het beschermde monument.
 • 4. 
  Onze minister kan met redenen omkleed afwijken van het bepaalde in lid 3.

B

In artikel 17, vierde lid, wordt «vierde en vijfde lid» vervangen door «zesde en zevende lid» en wordt «zevende lid» vervangen door: negende lid.

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

C

 • 1. 
  In het eerste lid, sub a, wordt «artikel 16, derde lid» vervangen door: artikel 16, vijfde lid.
 • 2. 
  In het eerste lid, sub b, wordt «vijfde lid» vervangen door: zevende lid

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.