Motie over invoering van een verplichting voor verhuurders om een onderhoudsplan per huurwoning op te stellen - Huurbeleid (voor de lange termijn)

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 27926 - Huurbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Huurbeleid (voor de lange termijn); Motie over invoering van een verplichting voor verhuurders om een onderhoudsplan per huurwoning op te stellen 
Document­datum 05-12-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST57813
Kenmerk 27926, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

27 926

Huurbeleid voor de lange termijn

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN VAN ’T RIET

Voorgesteld 5 december 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat per 1 juli 2002 de verouderingsaftrek stapsgewijs uit het Woningwaarderingsstelsel wordt geschrapt, waarmee de ruimte voor zowel de reguliere huurverhoging als harmonisatie wordt vergroot;

overwegende, dat het onwenselijk is indien de afschaffing van de verouderingsaftrek ertoe leidt dat slecht onderhoudsbeleid van de verhuurder wordt beloond;

voorts overwegende, dat voor behoud van de kwaliteit van de woningvoorraad regelmatig en substantieel onderhoud een vereiste is en dat een prikkel voor verhuurders noodzakelijk is om onderhoud aan de huurwoning te plegen;

van mening, dat dit kan worden vormgegeven door verhuurders te verplichten uiterlijk 1 juli 2002 een onderhoudsplan per huurwoning op te stellen, waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat deze woning uiterlijk op 1 juli 2005 vrij is van achterstallig onderhoud;

van mening, dat bij afwezigheid van dit onderhoudsplan of bij niet-uitvoering ervan de huurcommissie op verzoek van de huurder de maximaal redelijke huurprijs eventueel met terugwerkende kracht met maximaal dertig punten kan terugbrengen;

verzoekt de regering bovenstaande systematiek te verwerken binnen de aanstaande wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en het Besluit huurprijzen woonruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent Van ’t Riet

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.