Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 september 2018
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 056

Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage 24 oktober 2001

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende de wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, inzake de afbouw van het eigenwoningforfait bij aflossing van de hypotheekschuld.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Hillen

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.