Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 september 2018
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001Ė2002

28 056

Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, inzake de afbouw van het eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 3 112 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid in onderscheidenlijk derde tot en met zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. 
    De voordelen, bedoeld in het eerste lid, bedragen ten hoogste het bedrag dat in het kalenderjaar aan aftrekbare kosten op grond van artikel 3 120, eerste lid, onderdelen a en c gezamenlijk, in aanmerking kan worden genomen.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van FinanciŽn,

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.