Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Depla, Ravestein, Van Wijmen, Duivesteijn en Biesheuvel tot wijziging van onder anderen de artikelen 10 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in verband met het tegengaan van de ontwijking van het voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving van onroerende zaken

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 750

Voorstel van wet van de leden Depla, Ravestein, Van Wijmen, Duivesteijn en Biesheuvel tot wijziging van onder anderen de artikelen 10 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in verband met het tegengaan van de ontwijking van het voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving van onroerende zaken

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het ontwijken van het voorkeursrecht van gemeenten bij de verwerving van onroerende zaken tegen te gaan en daartoe onder anderen de artikelen 10 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De wet voorkeursrecht gemeenten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6, tweede lid, onder 1°, vervalt.

Artikel 8a, tweede lid, onder 1°, vervalt.

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid vervallen de onderdelen d en e.
 • 2. 
  Het derde lid wordt vervangen door:
 • 3. 
  Voorts geldt het bepaalde in het eerste lid niet ingeval de vervreemding geschiedt ingevolge een overeenkomst betreffende een onroerende zaak, dan wel een overeenkomst ter uitvoering van een verplichting van de verkoper betreffende een onroerende zaak, die is

B

C

aangewezen bij een besluit van de gemeenteraad tot vestiging van een voorkeursrecht, voorzover:

 • a. 
  vervreemding geschiedt aan een in die overeenkomst met name genoemde partij,
 • b. 
  de overeenkomst is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de dagtekening van de Staatscourant waarin de nederlegging ter inzage van het besluit is bekendgemaakt, en
 • c. 
  de vervreemding geschiedt binnen drie maanden na de dag van de inschrijving van de overeenkomst in de openbare registers, als bedoeld onder b.

Onder een besluit van de gemeenteraad tot vestiging van een voorkeursrecht wordt verstaan een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 8, eerste lid, dan wel een voorstel van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 6, eerste lid, of artikel 8a, eerste lid.

D

In artikel 26, eerste lid, vervalt de zinsnede «het belang van de gemeente bij».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.