Brief minister bij de alcoholnota - Alcoholbeleid

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27565 - Alcoholbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Alcoholbeleid; Brief minister bij de alcoholnota 
Document­datum 19-12-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST50482
Kenmerk 27565, nr. 1
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 565

Alcoholbeleid

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2000

Namens het kabinet bied ik u hierbij de nota over de intensivering van het beleid tegen alcoholmisbruik (2001–2003) aan.

Met deze nota komt het kabinet tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, voor het eerst geuit tijdens de behandeling van de VWS-begroting voor 1999, om te komen tot een brede, integrale visie op het alcoholbeleid (Handelingen II 1998/1999, nr. 29, blz. 1971–1996). Tevens geeft deze nota invulling aan de afspraak uit het regeerakkoord dat het beleid ter preventie van alcoholmisbruik wordt geïntensiveerd.

In de begroting heb ik met ingang van 2001 f 2 mln. per jaar aanvullend beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de beleidsvoornemens. Het kabinet raamt de extra benodigde gelden voor meer alcoholzorg en een betere handhaving op f 20 mln., respectievelijk f 10 mln. Deze bedragen zijn in de begroting nog niet voorzien. Het kabinet zal dit bij Voorjaarsnota nader bezien.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.