Motie over richtlijnen voor de productie voor nederwiet en de toelevering daarvan aan coffeeshops - Drugbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Motie over richtlijnen voor de productie voor nederwiet en de toelevering daarvan aan coffeeshops - Drugbeleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

24 077

Drugbeleid

Nr. 78

MOTIE VAN HET LID APOSTOLOU C.S.

Voorgesteld 21 juni 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is van overheidswege een consistent cannabisbeleid te voeren waarbij niet alleen de verkoop maar ook de toelevering van cannabisproducten aan coffeeshop wordt geregeld;

constaterende, dat de toename van illegale teelt en de semi-professionele thuisteelt van cannabis gepaard gaat met georganiseerde criminaliteit en overlast die de leefbaarheid in steden onder druk zet en gezondheidsrisico’s met zich brengt;

van mening, dat het cannabisbeleid gericht dient te zijn op het terugdringen van criminaliteit, het beperken van gezondheidsrisico’s en het voorkomen van problematisch gebruik en dat het strikte toezicht op de productie en toelevering van cannabis aan coffeeshops een bijdrage daartoe levert;

verzoekt de regering te bevorderen dat – in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de opiumwet – richtlijnen worden ontwikkeld op basis waarvan de productie van nederwiet en de toelevering daarvan aan coffeeshops wordt geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Apostolou Dittrich Halsema De Wit

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.