Motie over het hanteren van een lagere en flexibele ondergrens bij de vestiging van asielzoekerscentra - Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC's

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 27057 - Interpellatie-Verhagen inzake het aantal plaatsen in AZC's.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC's; Motie over het hanteren van een lagere en flexibele ondergrens bij de vestiging van asielzoekerscentra 
Document­datum 28-03-2000
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST44800
Kenmerk 27057, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

27 057

Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC’s

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID VERHAGEN

Voorgesteld 28 maart 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor het behoud van draagvlak voor de asielopvang in Nederland van essentieel belang is dat bij de vestiging van opvangcentra in gemeenten rekening wordt gehouden met de gevoelens van de bevolking;

van oordeel, dat de huidige ondergrens in bepaalde gevallen leidt tot opvangcentra van te grote omvang voor de desbetreffende gemeenschap;

verzoekt de regering zodanige maatregelen te nemen dat bij de vestiging van asielzoekerscentra een lagere en flexibele ondergrens wordt gehanteerd, rekening houdend met plaatselijke omstandigheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.