Gewijzigde motie over de eventuele bijdrage van Nederland aan de voorgenomen privatisering van het beheer van de Koraal Specht gevangenis - Interpellatie Koraal Specht

Deze gewijzigde motie is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 26827 - Interpellatie-Van Oven - Koraal Specht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Koraal Specht; Gewijzigde motie over de eventuele bijdrage van Nederland aan de voorgenomen privatisering van het beheer van de Koraal Specht gevangenis 
Document­datum 05-10-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST40858
Kenmerk 26827, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1999–2000

26 827

Interpellatie Koraal Specht

Nr. 3

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN OVEN, TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1

Voorgesteld 5 oktober 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering van de Nederlandse Antillen een contract heeft gesloten met WACKENHUT CORRECTION CORPERATION voor de bouw/renovatie van de gevangenis Koraal Specht in verband waarmee aan de Nederlandse regering een verzoek tot financiering is gedaan;

dat de regering van de Nederlandse Antillen bovendien overweegt aan hetzelfde bedrijf het beheer van de gevangenis toe te vertrouwen;

dat het weliswaar gaat om een zaak die onder de primaire verantwoordelijkheid van de regering van de Nederlandse Antillen valt, die daarover zelf moet kunnen beslissen, maar dat in het ieder geval ongewenst is dat door Nederland aan de privatisering van gevangenis financieel zou worden bijgedragen zonder dat het publieke toezicht op een dergelijk geprivatiseerde beheersvorm behoorlijk is verzekerd;

dringt er bij de regering op aan om in ieder geval geen gelden beschikbaar te stellen zolang er niet voldoende zekerheid is geboden dat het publieke toezicht genoegzaam is gegarandeerd en dat de kosten van een geprivatiseerd beheer niet automatisch op Nederland worden afgewenteld;

verzoekt de regering om de Tweede kamer daarover voorafgaand tijdig te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oven Rijpstra

Scheltema-de Nie Van Middelkoop Van der Knaap Rosenmöller

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.