Amendement over verleniging van dit succesvolle experiment met maximaal twee jaar, vooruitlopend op een wettelijke regeling - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 26394 - Wet experimenten WW i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW); Amendement over verleniging van dit succesvolle experiment met maximaal twee jaar, vooruitlopend op een wettelijke regeling 
Document­datum 28-04-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST34976
Kenmerk 26394, nr. 10
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 394

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJKE

Ontvangen 28 april 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt aan artikel 130 een nieuw lid toegevoegd, luidende: 8. Bij algemene maatregel van bestuur kan een experiment als bedoeld in het eerste lid na afloop van de looptijd worden voortgezet tot een structurele wettelijke regeling is getroffen, doch niet langer dan met een tijdsduur van ten hoogste twee jaar. Het tweede tot en met zevende lid zijn van overeenkomstige toepassing.

II

In artikel I wordt aan artikel 130a een nieuw lid toegevoegd, luidende: 6. Bij algemene maatregel van bestuur kan een experiment als bedoeld in het eerste lid na afloop van de looptijd worden voortgezet tot een structurele wettelijke regeling is getroffen, doch niet langer dan met een tijdsduur van ten hoogste twee jaar. Het tweede tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

III

In artikel I wordt aan artikel 130b een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 5. 
    Bij algemene maatregel van bestuur kan een experiment als bedoeld in het eerste lid na afloop van de looptijd worden voortgezet tot een structurele wettelijke regeling is getroffen, doch niet langer dan met een tijdsduur van ten hoogste twee jaar. Het tweede tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

IV

In artikel I wordt aan artikel 130c een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 6. 
    Bij algemene maatregel van bestuur kan een experiment als bedoeld in het eerste lid na afloop van de looptijd worden voortgezet tot een structurele wettelijke regeling is getroffen, doch niet langer dan met een

ISSN 0921 - 7371

KST34976

tijdsduur van ten hoogste twee jaar. Het tweede tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Het is wenselijk dat een zeer succesvol experiment na afloop van vier jaar kan worden voortgezet, zolang er nog geen structurele wettelijke regeling is getroffen. Dit amendement beoogt de mogelijkheid daartoe te openen. Om te voorkomen dat als gevolg hiervan een wenselijk geachte wetswijziging niet met voortvarendheid ter hand wordt genomen, wordt de verlenging beperkt tot maximaal twee jaar.

Van Dijke

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.