Brief staatssecretaris met enkele verbeteringen op de nota n.a.v. het verslag - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Deze brief is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 26394 - Wet experimenten WW i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW); Brief staatssecretaris met enkele verbeteringen op de nota n.a.v. het verslag 
Document­datum 12-04-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST34627
Kenmerk 26394, nr. 7
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 394

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Nr. 7

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 12 april 1999

Afgelopen vrijdag 9 april jl. is de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van Wet experimenten WW aan u verzonden. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verslag op 7 april jl. vastgesteld. De reden voor spoedbehandeling van dit wetsvoorstel is gelegen in het belang dat ik hecht aan de mogelijkheid om medio 1999 van start te kunnen gaan met – in ieder geval – het experiment met de inzet van Awf-middelen in het kader van de sluitende aanpak, en bij voorkeur ook met de andere experimenten waarvoor het wetsvoorstel de grondslag moet verstrekken. Mede vanwege het meireces hecht ik er sterk aan dat het wetsvoorstel in de tweede helft van april plenair wordt behandeld.

Door de spoed die is betracht bij het opstellen van de nota naar aanleiding van het verslag zijn daarin enkele omissies geslopen. In de herziene versie die vrijdagmiddag bij de Griffie is aangeleverd en als kamerstuk zal worden gedrukt (26 394, nr. 6), zijn daarom een aantal verbeteringen meegenomen. Het betreft merendeels redactionele verbeteringen, maar in één geval is sprake van een meer substantiële wijziging. Dat betreft de zin onder de tabel «Awf-middelen t.b.v. experimenten WW» op bladzijde 21. De zin dient te luiden : «In 1999 kunnen naar verwachting 5000 trajecten worden ingekocht ten laste van het geoormerkte Awf-budget.» In de oorspronkelijke versie stond : «In 1999 kunnen er naar verwachting 8000 trajecten worden gestart uit de beschikbare Awf-middelen.» Bij dit aantal zijn ten onrechte 3000 reïntegratie-instrumenten meegenomen die naar verwachting in het kader van de andere experimenten kunnen worden ingezet. Aangezien de betreffende paragraaf betrekking heeft op het experiment met de inzet van Awf-middelen in het kader van de sluitende aanpak is het juiste aantal voor 1999 5000 trajecten.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.