Memorie van toelichting - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 26158 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen; Memorie van toelichting  
Document­datum 14-09-1998
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST31087
Kenmerk 26158, nr. 3
Van Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Justitie
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

26 158

Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in woningen, vastgesteld bij de wet van 12 maart 1998 (Stb. 146), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 442; Handelingen II 1997/1998, blz. 3317–3334, 3448–3478, 3490; kamerstukken I 1997/1998, 25 442 (231, 231a, 231b, 231c, 231d); Handelingen I 1997/98, blz. 1114–1125, 1128–1146).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

De Minister van Justitie, A. H. Korthals

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.