Memorie van toelichting - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

Memorie van toelichting - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

26 158

Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in woningen, vastgesteld bij de wet van 12 maart 1998 (Stb. 146), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 442; Handelingen II 1997/1998, blz. 3317–3334, 3448–3478, 3490; kamerstukken I 1997/1998, 25 442 (231, 231a, 231b, 231c, 231d); Handelingen I 1997/98, blz. 1114–1125, 1128–1146).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

De Minister van Justitie, A. H. Korthals

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.