Amendement over overleg met de regering bij een voornemen tot uitzending - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement over overleg met de regering bij een voornemen tot uitzending - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID VAN MIDDELKOOP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 13 januari 1998

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III wordt artikel 100 als volgt gewijzigd:

I

In het eerste lid wordt het woord «tijdig» telkens vervangen door: vooraf.

II

In het tweede lid wordt het woord «tijdig» vervangen door: vooraf.

Toelichting

Het uitgangspunt dat als regel de Staten-Generaal vooraf de mogelijkheid moeten hebben om bij een voornemen tot uitzending overleg te voeren met de regering wordt met de term «vooraf» beter tot uitdrukking gebracht.

Zie ook het advies van de Raad van State onder punt 4.

Van Middelkoop

Hoekema

Koekkoek

Rehwinkel

Van den Berg

Verkerk

1 Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.