Amendement inzake de plicht van elke Nederlander zich in te zetten voor de onafhankelijkheid en de verdediging van Nederland - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement inzake de plicht van elke Nederlander zich in te zetten voor de onafhankelijkheid en de verdediging van Nederland - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID TE VELDHUIS

Ontvangen 13 januari 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt voor artikel 97 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 96a

Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken tot handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.

Toelichting

Het is een nationale burgerplicht om op te komen voor het vaderland/ moederland. Een dergelijke grondhouding is een wezenlijke grondslag van onze samenleving, en behoort in de Grondwet te zijn verankerd. Van elke Nederlander mag in beginsel worden verlangd dat hij of zij zich inzet voor de onafhankelijkheid en de verdediging van Nederland.

De voorgestelde wetstekst komt overigens overeen met de tekst van het nu nog geldende artikel 97, eerste lid, van de Grondwet.

Te Veldhuis

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.