Amendement inzake inzet van de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de "internationale vrede en veiligheid" - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement inzake inzet van de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de "internationale vrede en veiligheid" - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID VAN MIDDELKOOP

Ontvangen 13 januari 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II worden in artikel 97, eerste lid, de woorden «internationale rechtsorde» vervangen door: internationale vrede en veiligheid.

II

In artikel III worden in artikel 100, eerste lid, de woorden «internationale rechtsorde» vervangen door: internationale vrede en veiligheid.

Toelichting

Artikel 90 Grondwet bevat de algemene instructie aan de regering om de internationale rechtsorde te bevorderen. Zulks omvat vanzelfsprekend veel meer dan de handhaving en bevordering van de internationale vrede en veiligheid. Laatstgenoemde doelstellingen drukken evenwel meer specifiek uit wanneer de inzet van de krijgsmacht in de rede ligt.

De terminologie «internationale vrede en veiligheid» wordt gebruikt in het Handvest van de Verenigde Naties waar het gaat om maatregelen met betrekking tot bedreigingen van de vrede, vredebreuk en daden van agressie (hfdst. VII).

In het amendement wordt derhalve voorgesteld deze meer specifieke en bij de taken en mogelijkheden van de krijgsmacht passende terminologie te introduceren in de relevante bepalingen van de Grondwet. Tevens wordt daardoor het onderscheid met de meer algemene bevorderingsplicht van artikel 90 beter zichtbaar.

Van Middelkoop

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.