Amendement inzake instemmingsrecht Staten-Generaal met inzet krijgsmacht ter handhaving/bevordering internat. rechtsorde - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Amendement inzake instemmingsrecht Staten-Generaal met inzet krijgsmacht ter handhaving/bevordering internat. rechtsorde - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 367 (R 1593)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK

Ontvangen 8 januari 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III wordt aan artikel 100 een nieuw lid toegevoegd, luidende: 3. De inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde behoeft de voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal, indien binnen dertig dagen na het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste lid door of namens een van de kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de kamers de wens daartoe te kennen wordt gegeven. De Staten-Generaal besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Toelichting

Het amendement beoogt de Staten-Generaal een facultatief instemmingsrecht te geven ten aanzien van de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Als een van de kamers of een vijfde van het aantal leden van een van de kamers daarom vraagt, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal vereist.

Koekkoek

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.